15-10-2019 wetsvoorstel vaccinatie en kinderdagverblijf (35049) behandeld in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van de heer Raemakers om niet-gevaccineerde kinderen toegang tot een kinderdagverblijf te kunnen weigeren is op 15 oktober 2019 aan de orde geweest in de Tweede Kamer. Er zijn toen hoofdzakelijk vragen gesteld aan de heer Raemakers over het wetsvoorstel. Aan de personen die toen aanwezig waren heb ik een email gestuurd.

Hierin inventariseer ik eerst de bezwaren en vragen rond het wetsvoorstel. Zo vindt de Raad van State het wetsvoorstel overbodig en heeft het RIVM aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept van groepsimmuniteit niet van toepassing is op kinderdagverblijven.
Daarna ga ik in op het ontbreken van het bewijs voor de stelling dat “… er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn”.
Vervolgens prijs ik de heer Van der Staaij (SGP) voor de politieke moed die hij heeft om op te roepen om de dialoog met critici aan te gaan, terwijl de meerderheid voor het doodzwijgen is.
En ik sluit af met een voorstel om het aantal bmr-vaccinaties voor de overgrote meerderheid van de kinderen van 2 naar 1 terug te brengen.

Lees meer

RIVM: Ondergrens vaccinatiegraad niet te bepalen

Het RIVM meldt in hun notitie ‘Een ondergrens voor de vaccinatiegraad in Nederland’ dat het concept van de groepsbescherming niet opgaat voor kinderdagverblijven omdat het concept alleen op grote groepen van toepassing is.
Het RIVM noemt de 95% vaccinatiegraad een streefwaarde. Ook worden onzekerheden aangedragen waardoor het voor de RIVM niet mogelijk is om een harde kritische ondergrens te bepalen voor de vaccinatiegraad.
Lees meer

Obstructie bij afhandeling WOB-verzoeken?

Volgens Roger Vleugels (de WOB-specialist van Nederland) is het bij de afhandeling van WOB-verzoeken bewust beleid geworden om te vertragen en weigeren om alle informatie te geven. Dat tast het vertrouwen aan van de burger in de overheid en rechtstaat. Roger Vleugels zegt dit in een interview (49 min) dat op 3 oktober door Café Weltschmerz op YouTube is gezet. Het is schokkend om te horen hoe de overheid met onze rechten om gaat. Het is afwachten of hij voor de zware beschuldigingen die hij uit ter verantwoording zal worden geroepen. Lees de samenvatting van het interview. Daar staat ook de link naar het interview. Lees meer.

Open brief vragen verplichte vaccinatie Columbus Junior

Op 26 september stond in het dagblad Tubantia dat medewerkers van bij Columbus Junior zich verplicht hebben moeten vaccineren tegen BMR (bof – mazelen – rode hond).
Lees mijn open brief aan de medewerkers van de kindercentra en de bestuurders waarin ik allerlei vragen stel. Die vragen kunnen een rol spelen bij de discussie over verplicht vaccineren. Een verplichting zonder dat de veiligheid goed is beeld gebracht zou uitgesloten moeten zijn. En door het overlijdensrisico bij de BMR-vaccinatie is met de vaccinatieplicht bij Columbus Junior volgens mij een ethische grens overschreden.  Lees meer

Het onweerlegbare bewijs van R.Raemakers dat vaccinaties veilig zijn

Eindelijk na 4 maanden heb ik op 16 september een reactie gekregen van Rens Raemakers (d66). Hij heeft het wetsvoorstel (nr 35049) ingediend om kindercentra de mogelijkheid te bieden om niet gevaccineerde kinderen te mogen weigeren. Hij zegt in de Memorie van Toelichting dat “er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn”. In mijn brief zeg ik wel benieuwd te zijn naar de onderbouwing daarvan. Ik heb hem ook op mijn bevindingen gewezen en hem gevraagd daarom die passage aan te passen of te verwijderen.
In zijn antwoord geeft hij aan dat hij af gaat op de informatie van onafhankelijke, deskundige en erkende instanties op dit terrein zoals: het RIVM, de Gezondheidsraad en de WHO. Hij gaat verder niet in op mijn verzoek om de betreffende passage aan te passen. Daarom heb ik op 17 september de vraag opnieuw aan hem voorgelegd en mijn bevindingen nog eens voor hem op een rijtje gezet. Tot slot wijs ik hem er op dat mijn bevindingen weliswaar door gezaghebbende instellingen niet openbaar worden gemaakt maar dat hij zijn ogen daarvoor niet mag sluiten bij zijn wetsvoorstel.
Ga naar mailwisseling 

Symbolisch protest tegen informatiemonopolie RIVM bij vaccinatie

Met het RIVM verschil ik van mening of zij de conclusie uit het onderzoek van Maarten van Wijhe op de juiste wijze presenteren. De discussie met het RIVM en mijn klacht bij de Nationale ombudsman is hier te lezen.

Toelichting:
Staatssecretaris Blokhuis schrijft in zijn brief van 19 november 2018 aan de Tweede Kamer dat hij het verspreiden van misvattingen over vaccinaties tegen wil gaan.

Sinds 2016 wordt door het RIVM en de media het bericht verspreid dat uit onderzoek blijkt dat tussen de 6.000 tot 12.000 sterfgevallen zijn voorkomen door vaccinaties. Hiermee suggereert het RIVM dat alle vaccinatieprogramma’s in min of meer gelijke mate hebben bijgedragen aan het voorkomen van heel veel sterfgevallen. Hiermee stijgt het aanzien van het Rijksvaccinatieprogramma en wordt het belang van de preventie door het vaccineren gepromoot. In het kielzog hiervan wordt dus ook de preventieve werking van het BMR-gesuggereerd. Maar het waren alleen de vaccinaties tegen difterie en kinkhoest die voor het overgrote deel voor dat effect hebben gezorgd. Hiermee is de Nederlandse bevolking op het verkeerde been gezet. De BMR-vaccinatie speelt geen rol van betekenissen en het Rijksvaccinatieprogramma is veel minder effectief dan het RIVM wil doen geloven. Dit vertekende beeld wordt ook door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer doorgegeven. Het RIVM publiceert deze tekst nog steeds op hun website. Als publieksvoorlichter van de overheid houdt het RIVM daarmee het suggestieve beeld in stand.

Deze principiële kwestie van mogelijk doelbewuste manipulatie van de beeldvorming door het RIVM zit achter deze casus die aan de Nationale Ombudsman is voorgelegd.

De discussie met het RIVM en de escalatie naar de Ombudsman  hier te lezen.

Complicaties bmr-vaccinatie en zwangerschap

In de product-informatie van het bmr-vaccin ontbreekt een toelichting bij de waarschuwing dat het bmr-vaccin niet aan zwangere vrouwen mag worden gegeven.  
Met een succesvol beroep op de WOB heeft het CBG-MEB vertrouwelijke informatie verstrekt die afkomstig is van Merck (fabrikant van he bmr -vaccin). Uit die vertrouwelijke documentatie blijkt dat daar door het CDC onderzoek naar is gedaan in 1987. Daaruit blijkt dat 11% van de vrouwen, die 3 maanden voor de zwangerschap of in de eerste drie maanden van de zwangerschap een bmr-vaccinatie hebben ontvangen,  te maken kreeg met een abortus, miskraam of aangeboren afwijking. Ook in de periode tussen 1996 en 2005 zijn daar nog tientallen meldingen van binnengekomen bij Merck.
Achter de waarschuwing gaat dus veel leed schuil. De waarschuwing is nuttig en noodzakelijk maar het bmr-vaccin wordt daarmee niet veiliger.  Lees meer

Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie

In 1993 laat Merck& Co de fabrikant van het bmr-vaccin aan het CBG-MEB weten dat de verhouding van het aantal gerapporteerde overlijdensgevallen na bmr-vaccinatie 0,3 per miljoen toegediende vaccins is.  Door een WOB-verzoek bij het Centraal Bureau Geneesmiddelen registratie (CBG-MEB) is deze vertrouwelijke informatie boven water gekomen.

Deze informatie toont opnieuw aan dat er een onvolledig beeld is over de risico’s die met de bmr-vaccinatie samenhangen. Het betekent ook dat in Nederland bij iedere bmr-vaccinatie die wordt toegediend er in principe een risico op overlijden bestaat.

Deze bevinding geeft geen antwoord op de vraag of de bmr-vaccinatie wel of niet veilig genoeg is. Het is wel lastiger geworden om vol te blijven houden dat er onweerlegbaar bewijs is dat de BMR-vaccinatie veilig is

Lees meer hierover in mijn brief die aangetekend is verzonden op 17 juni naar de Vaste Kamercommissie van VWS.