Voortgang PFAS moties Zuid-Holland juni 2024

Publicatiedatum: 26-06-26

1-Inleiding

De PFAS-Problematiek is veel breder dan die van de provincie Zuid-Holland Daar staan wel ar de Chemours fabrieken, maar op steeds meer plaatsen in Nederland wordt PFAS gevonden. Het is niet alleen die uitstoot van Chemours. Het is ook de vervuiling die ontstaat door het gebruik van de producten waarin PFAS is verwerkt. De vervuiling door blusschuim, verbranding van afval, (illegale) lozingen. In alle provincies zou dezelfde aandacht voor PFAS moeten zijn als in de Provincie Zuid-Holland. En hoe eerder daarmee begonnen wordt hoe beter dat is. De processen gaan langzaam. Ter illustratie een overzicht van de stand van zaken van de provincie Zuid-Holland.

2-Voortgang moties en vragen provincie Zuid-Holland

Op de vergadering van 19 juni 2024 van de Provinciale Staten van Zuid-Holland vinden we bij de ingekomen stukken op nummer 15 de halfjaarlijkse stand van zaken m.b.t. de aangenomen moties en vragen.
(Bron: https://pzh.notubiz.nl/document/14244577/1)

Hier gaan we kort in op de volgende moties: en vragen
Motie 1243: ‘Hand in hand naar een veiliger Zuid-Holland’ – Negash (PvdA)
Motie 1244 ‘Nul uit de pijp’- Van Woerden (CU)
Motie 1248: ‘Intrekken vergunning Chemours’ – Van Viegen (PvdD)
Motie 1348: ‘PFAS Taskforce en website’
Vraag over de vergunning van Chemours m.b.t. het lozen van TFA.
Vraag over het beperken van de risico’s van PFAS voor de inwoners.

2.1-Motie 1243: ‘Hand in hand naar een veiliger Zuid-Holland’

In het kader van de gevraagde nulmeting naar PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) in bodem en oppervlakte- en zwemwater en het monitoren van emissies zijn de volgende acties gestart:

 1. Een PFAS-bronnenonderzoek om locaties waar mogelijk een (historische) bodemverontreiniging met PFAS kan zijn ontstaan is is in uitvoering.
 2. Dit zogenaamde bronnenonderzoek is (onder de Wet bodembescherming) door alle provincies opgestart.
 3. Er is bodemverwachtingswaardekaart opgesteld voor PFOA en PFOS die wordt binnenkort toegevoegd aan de Staat van Zuid-Holland https://staatvan.zuid-holland.nl/
 4. De resultaten van de periodieke metingen van het oppervlakte water zijn samengebracht in het landelijke waterkwaliteitsportaal. https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/
 5. Het RIVM heeft een advieswaarde voor PFAS in zwemwater gepubliceerd die gebruikt wordt bij de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit.
  Op de landelijke zwemwaterwebsite https://www.zwemwater.nl/ is alle actuele informatie over de aangewezen zwemlocaties te vinden.
 6. De zwemwaterlocaties in Zuid-Holland zijn gecontroleerd op PFAS. De screening heeft geen nieuwe overschrijdingen aan het licht gebracht.
 7. Er blijft een negatief zwemadvies gelden voor: plas Merwelanden Dordrecht, plas Vrijenburgbos Barendrecht en Kralinger Esch Rotterdam.
2.2-Motie 1244 ‘Nul uit de pijp’- Van Woerden (CU)
 • In overleg met Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW blijven wij onderzoeken welke mogelijkheden de wet biedt om de emissies van PFAS naar lucht en water door Chemours verder te reduceren richting nul.
 • Een verdere reductie van de aan Chemours vergunde PFAS-emissies is door de rechter tegengehouden. Gedeputeerden van Zuid-Holland zijn hiertegen in hoger beroep gegaan. Behandeling van dit hoger beroep wordt niet eerder dan najaar 2024 verwacht.
Motie 1248: ‘Intrekken vergunning Chemours’ – Van Viegen (PvdD)
Motie 1249: ‘Stillegging fabriek’ – Van Viegen (PvdD)
 • Onderzoek naar de juridische mogelijkheden daartoe wordt voorbereid.
 • Offertes zijn aangevraagd.
 • Zodra de opdracht is verstrekt zal het nog zeker 6 maanden voor het advies er is.
Motie 1348: ‘PFAS Taskforce en website’

De gemeente Dordrecht heeft onlangs de website https://www.pfasinfo.nl/ gelanceerd. Deze website dient als centraal informatiepunt om vragen uit de regio te kunnen beantwoorden. De motie is hiermee afgehandeld.

Reactie op de vraag naar de TFA vergunning van Chemours

De aanvraag voor indirecte en directe lozing van TFA is op dit moment in behandeling, maar bevat nog onvoldoende informatie om hier een besluit op te kunnen nemen. Daarom is Chemours in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.

Stand van zaken m.b.t. het beperken van de risico’s van PFAS voor de inwoners.

De volgende stappen zijn gezet op de vraag om de risico’s voor inwoners van de historische PFAS-vervuiling te beperken:

 • Het onderzoek dat het RIVM naar deze risico’s doet loopt van 2023-2025
 • Er loopt een RIVM-verkenning naar de behoeften en de meerwaarde van onderzoek naar de gezondheidseffecten rond Chemours en de Westerschelde.
 • De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben niet alleen verkennende gesprekken gevoerd met Chemours over het schoon en gebruiksklaar maken van moestuinen en de recreatieplas Merwelanden, maar ook over verdere acties.

Bron: https://pzh.notubiz.nl/document/14244577/1

3-Nawoord PFAS-Problematiek

Het Europese voorstel om PFAS te verbieden pakt maar deel van het probleem aan.

Meer aandacht voor PFAS bij de andere provincies zal meer druk generen bij de betrokken ministeries. Nu wordt door die ministeries te veel verwezen naar het Europese initiatief om de productie van PFAS te verbieden. Dat verbod is echter exclusief de PFAS die via de landbouw wordt verspreid. Het is ook geen oplossing de PFAS die reeds in de grond en het water zit en wat er nog gaat bijkomen aan schadelijke PFAS verbindingen in de consumptieve producten die worden verbruikt.

Te passieve houding Ministerie van IenW

Zowel de minister en de staatssecretaris van IenW benadrukken voortdurend hoeveel zij wel niet doen aan deze problemen. Het is vooral een lippendienst. Zo willen ze kijken wat allemaal binnen de huidige wetgeving is aan te pakken. Uit recente rechtszaken blijkt dat dit tot nog toe niet voldoende is. Zie de ontwikkelingen bij motie 1244 Nul uit de pijp.

Spreek je zorgen uit

Dat betekent dat ook u als burger ook uw zorgen kan uitspreken bij de provinciale staten in de provincie waar u woont. Natuurlijk zullen ze zeggen dat ze er alles aan doen dat in hun macht ligt. Of dat zo is kunt u volgen. U kunt u abonneren op de stukken die in uw provincie over PFAS en/of GenX gaan.
(zie https://onderzoekvaccins.nl/pfas-attendering-provincie/ ).

U zult zien dat er dan best een tandje bij kan. En dat is nodig want PFAS is niet alleen een lokaal probleem.

*****

1 Naar: de Homepage deze website

2 Naar: het PFAS overzicht op deze website

3 Naar: de Facebookpagina PFAS-Problematiek

4 Naar: het Telegramkanaal PFAS-Problematiek

Like of volg de FB-pagina of abonneer je op het Telegramkanaal (dit is hetzelfde als volgen bij FB). Daar meld ik nieuwe publicaties op deze website. Je krijgt dan een bericht als je de meldingen op áán laat staan.