PFAS in Afval – de ILT EVOA-kennisgevingen 2019-2023

Publicatiedatum: 09-01-2024

Intermezzo

We krijgen dagelijks te veel PFAS binnen.
PFAS tast het immuunsysteem aan.
PFAS wordt gerelateerd aan verschillende soorten kanker.
Het RIVM adviseert de overheid om ervoor te zorgen
dat mensen minder in contact komen met PFAS.
https://www.rivm.nl/pfas


Inhoudsopgave

1-Inleiding

2-Begrppen

3-Samenvatting

4-Tabellen

4.1 Het aandeel van Chemours bij de PFAS gerelateerde afvaltransporten

  • Tabel-A: EVOA aanvragen en besluiten op vergunningen afvaltransporten (N=11335)
  • Tabel-B: Aandeel van de aanvragen dat op PFAS betrekking heeft (N=251).
  • Tabel-C: Besluiten op PFAS gerelateerde aanvragen
  • Tabel-D: EVOA kennisgevingen van Chemours met en zonder PFAS

4.2 Trends

  • Tabel-E: De ontwikkeling van de kennisgevingen met PFAS-houdend afval van Chemours (N=67)
  • Tabel-F: De ontwikkeling van kennisgevingen exclusief PFAS-houdend afval van Chemours (N=184)
  • Tabel-G: Wie vraagt de kennisgevingen (N=67) aan van PFAS gerelateerd afval van Chemours?
  • Tabel-H: Aanvrager kennisgevingen in 2023 van PFAS gerelateerd afval van Chemours (N=23)

4.3 PFAS in afval

  • Tabel-I: Is 147,5 kg PFAS veel?
  • Tabel-J: Hoe wordt het PFAS houdend afval verwerkt? (N=171)

5-Waarschuwing ILT

6-Referenties


1-Inleiding

Ondernemers die afval willen uitvoeren of invoeren moeten nagaan of dat valt onder de 'Verordening 1013/2006 over de overbrenging van afvalstoffen (EVOA)'

In dat geval moet het bedrijf een EVOA-kennisgeving (vergunning) aanvragen bij de autoriteit van het land waar het afvaltransport start. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Op de website van de ILT is ondersteunende informatie te vinden voor bedrijven die met aanvragen van een EVOA kennisgeving te maken krijgen.

De ILT publiceert de kennisgevingen die zijn afgegeven. Het gaat daarbij om …” basisgegevens van afgegeven besluiten op kennisgevingen voor het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen van afvalstoffen vanaf januari 2019. De gegevens uit de besluiten bevatten milieu-informatie en zijn daarom openbaar. De besluiten zijn afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport.”…

Op de webpagina van de ILT-staat een link om de ‘EVOA kennisgevingen’ te downloaden.

Met de onderstaande link zijn de EVOA-kennisgevingen tussen 2019 en 31 oktober 2023 te downloaden.

De in de tekst opgenomen URL’s staan ook bij de referenties.

[Naar de Inhoudsopgave]


2-Begrippen

Een EVOA-kennisgeving

Een EVOA-kennisgeving is een besluit op een aanvraag voor een vergunning om afval te mogen invoeren of uitvoeren.

2023

Wanneer het in de tekst gaat over EVOA-kennisgevingen t/m 2023 dan wordt bedoeld t/m 31 oktober 2023.

Chemours

In de tekst is Chemours Netherlands B.V. te Dordrecht afgekort tot Chemours.

PFAS gerelateerd afval

Het begrip PFAS gerelateerd afval omvat twee groepen:
- PFAS houdend afval;
- afval dat PFAS kan bevatten.

De producent

De producent is het bedrijf dat door activiteiten afvalstoffen voortbrengt. Bedrijven die de aard of samenstelling van die afvalstoffen wijzigen kunnen ook als producent worden aangemerkt.

Een toelichting op de onderdelen van het kennisgevingsdocument is te vinden op de website van de ILT.

[Naar de Inhoudsopgave]


3-Samenvatting

Het aandeel van Chemours bij de PFAS gerelateerde afvaltransporten

Tussen 2019 en oktober 2023 zijn 11.335 EVOA-kennisgevingen afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Van alle kennisgevingen gaat bijna 2/3 over het uitvoeren van afval. Slechts 55 van de kennisgevingen hebben geen toestemming gekregen (Tabel-A). Van de 11.335 kennisgevingen zijn er 251 die PFAS gerelateerd zijn en betrekking hebben op de uitvoer van het afval (Tabel-B). Aan al die transporten is toestemming verleend (Tabel-C). In 27% (67 van 251) van die gevallen gaat het om afval waarvan Chemours de producent is (Tabel-D). Daarbij gaat het in 82% (55 van 67) om afval dat PFAS bevat en in 18% (n=12) om afval dat PFAS kan bevatten (Tabel-E).

Trends

Van 2019 t/m 2022 laten PFAS gerelateerde kennisgevingen een stijgende lijn zien. Die lijn wordt in 2023 niet doorgezet voor de transporten die PFAS bevatten. Wel is er in 2023 een sterke stijging te zien van het aantal kennisgevingen waarbij het afval PFAS kan bevatten. Dit geldt zowel voor het afval waarvan Chemours de producent is (Tabel-E) als voor het afval waar bij de overige bedrijven als producent zijn aangemerkt(Tabel-F).

In 2023 is 10 keer een kennisgeving afgegeven waarbij Chemours zelf als aanvrager is opgetreden voor het geproduceerde PFAS houdende afval (Tabel-H). Dat is opvallend omdat dit in de jaren daarvoor maar 1 keer eerder is gedaan (Tabel-G).

PFAS in afval

Er is weinig bekend over de hoeveelheid PFAS in afval. Van slechts 5 kennisgevingen weten we vanuit de omschrijving dat 2950 ton afval van Chemours meer dan 50mg per kg aan PFAS bevatte. Dit levert een ondergrens op van 147,5 kg PFAS.
Ter illustratie: hiermee kunnen we alle inwoners 450 mln inwoners van de EU minimaal een jaar lang 2 liter water laten drinken dat 3 keer de PFAS-norm van het RIVM overschrijdt (Tabel-I).

De EVOA-kennisgeving kent voor het verwerken van het afval twee groepen: de D- en R-codes. De D-codes staan voor “Disposal” en de R-codes geven aan dat het gaat om “Recycling”. In 83% van de gevallen wordt bij PFAS houdend afval voor verbranding op het land gekozen.(Tabel-J)

Het ILT wijst er op dat er geen garantie is op de volledige vernietiging van PFAS in het afval.

[Naar de Inhoudsopgave]


4-Tabellen


4.1 Het aandeel van Chemours bij de PFAS gerelateerde afvaltransporten
Tabel-A: EVOA aanvragen en besluiten op afvaltransporten (N=11335)

Tussen 2019 en 31 oktober 2023 zijn 11.335 EVOA-kennisgevingen afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Van alle aanvragen gaat bijna 2/3 (63,5%) over het uitvoeren van afval. Slechts 55 (0,5%) van de aanvragen heeft geen toestemming gekregen. Opmerkelijk is dat 91,4% (32 van de 35) van de bezwaren betrekking heeft op de invoer van afval. Bij ingetrokken aanvragen is 85% (17 van de 20) gerelateerd aan de uitvoer van afval.

Tabel-B: Aandeel van de aanvragen dat op PFAS betrekking heeft (N=251).

Van 11.335 aanvragen zijn er 251 die betrekking hebben op het verplaatsen van afval dat verontreinigd is met PFAS of waarbij er een verdenking is dat het PFAS kan bevatten.

Al deze aanvragen hebben betrekking op uitvoer van het afval. Maar is daar ook goedkeuring voor gekregen?

Tabel-C: Besluiten op PFAS gerelateerde aanvragen (N=251)

Aan alle 251 aanvragen voor het verplaatsen van PFAS gerelateerd afval is toestemming gegeven.

Hierna gaan we in op het aandeel van Chemours binnen deze groep.

Tabel-D: EVOA kennisgevingen van Chemours met en zonder PFAS (N=96)

In de periode 2019 t/m 2023 zijn 251 EVOA kennisgeving afgegeven waarbij er sprake is van een PFAS gerelateerd afval. In 27% (67 van 251) van de gevallen kan Chemours als producent van dat afval worden aangemerkt.

Tot nu toe hebben we gekeken naar de hele periode.  Maar zijn er ook ontwikkelingen te zien bij deze kennisgevingen.

[Naar de Inhoudsopgave]


4.2 Trends
Tabel-E: De ontwikkeling van de kennisgevingen met PFAS-houdend afval van Chemours (N=67)

Er is een stijgende lijn te zien bij het aantal PFAS gerelateerde kennisgevingen bij Chemours. Delen we deze groep op in afval dat PFAS bevat en afvaldat PFAS kan bevatten dan zien we kennisgevingen die betrekking

En binnen de 67 PFAS gerelateerde verzoeken voor een vergunning heeft 82% (55 van 67) betrekking op afval van Chemours dat PFAS bevat. Dan zien we twee verschillende ontwikkelingen. In 2023 neemt het aantal kennisgevingen, dat betrekking heeft op PFAS houdend afval, af van 18 in 2022 naar 15 in 2023. Bij de kennisgevingen, die betrekking hebben op afval dat PFAS kan bevatten, stijgt het aantal van 1 in 2022 naar 8 in 2023.

Zien we bij deze trend ook terug bij de kennisgevingen waarbij het PFAS gerelateerd afval niet van Chemours afkomstig is?

Tabel-F: De ontwikkeling van kennisgevingen exclusief PFAS-houdend afval van Chemours (N=184)

In totaal zijn er 251 kennisgevingen met PFAS gerelateerd afval. In 67 gevallen komt dit afval bij Chemours vandaan. In de overige 184 gevallen worden andere bedrijven aanmerkt als producent van PFAS gerelateerd afval. Bij deze laatste groep zien we dat het aantal besluiten is gedaald van 65 in 2022 naar 51 in 2023.

Delen we het PFAS gerelateerd afval op in afval dat PFAS bevat en afval dat PFAS kan bevatten dan zien we in deze groep de volgende ontwikkeling.
In 2023 neemt het aantal kennisgevingen voor transporten waarbij het afval PFAS kan bevatten fors toe van 12 in 2022 naar 38 in 2023.
De afname in 2023 van het aantal besluiten voor afvaltransporten die PFAS bevatten is nog sterker. Daar loopt de daling van 53 in 2022 naar 13 in 2023.

Bij zowel de 67 kennisgevingen waarbij Chemours de producent als bij de 184 kennisgevingen waarbij de andere bedrijven als producent worden aangemerkt, zien we dezelfde trend. In 2023 zien we een daling van het aantal kennisgevingen dat betrekking heeft op afval dat PFAS bevat. Daarnaast zien we een stijging van het kennisgevingen waarbij het afval PFAS kan bevatten.

Tabel-G: Wie vraagt de kennisgevingen (N=67) aan van PFAS gerelateerd afval van Chemours?

Bij het afval dat Chemours produceert en PFAS is gerelateerd verzorgt Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. 84% (56 van 67) van de aanvragen. In de overige 11 gevallen treedt Chemours op als aanvrager.

Opvallend is dat dat 10 van de 11 aanvragen door Chemours in 2023 zijn gedaan.

Tabel-H: Aanvrager kennisgevingen in 2023 van PFAS gerelateerd afval van Chemours (N=23)

De 13 aanvragen die Indaver ISW doet hebben zowel betrekking op PFAS-houdend afval al op Afval dat PFAS kan bevatten. De 10 aanvragen die Chemours zelf doet hebben allemaal betrekking op PFAS-houdend afval.

[Naar de Inhoudsopgave]


4.3 PFAS in afval
Tabel-I: Is 147,5 kg PFAS veel?

In de signaalrapportage ‘Meer grip op PFAS in afval nodig” staat dat het ILT een beperkt zicht heeft op PFAS in afval. Als de informatie in deze database het enig is dat het ILT weet over het PFAS in het afval, dan is dat schrikbarend weinig. Uit de database is wel te halen hoeveel ton afval er is verplaatst, maar niet hoeveel PFAS daarin zit.

Bij maar 6 van de 67 kennisgevingen, waarbij Chemours als producent is aangewezen van het afval, hebben we een slechts een indicatie van de hoeveelheid PFAS in dat afval. Bij 1 transport van 20 ton is bekend dat het minder dan 50 mg per kg PFAS bevat. Bij de overige 5 kennisgevingen gaat het in totaal om 2950 ton afval dat meer dan 50mg per kg aan PFAS bevatte.

Die 2950 ton afval levert minimaal 147,5 kg PFAS op. We hebben het hier over de ondergrens. De werkelijke hoeveelheid kan dus ook vele malen hoger zijn.

Ter illustratie

Met die 147,5 kg PFAS kunnen we alle 450 mln inwoners van de EU een jaar lang 2 liter water laten drinken met 450 nanogram/liter. Een hoeveelheid PFAS die 3x de grenswaarde van het RIVM overschrijdt.

Het is dus van belang dat voorkomen wordt dat het PFAS uit het afval weer in het milieu terecht komt. De PFAS in het afval moet dus op de juiste manier worden verwerkt.

Berekening bij de illustratie:

Het gaat minimaal om 2.950.000 kg x 0,05 gram PFAS/kg= 147.500 gr PFAS.
1 gram = 1.000.000.000 nanogram
Drie keer de RIVM norm is = 3 x 150 = 450 nanogram per liter

Het aantal flessen van 1 liter dat gevuld kan worden:
(147.500 x 1.000.000.000 nanogram) / 450 nanogram per liter = 327 mld flessen van 1 liter.

In de EU met zijn 27 lidstaten wonen ongeveer 450 mln mensen.
Voor elke inwoner zijn er dan 327 mld / 450 mln = 728 flessen van 1 liter.
Per dag is dat 728 liter /365 dagen = 2 liter water per dag.

Tabel-J: Hoe wordt het PFAS houdend afval verwerkt? (N=171)

In de kennisgevingen worden voor de verwerking van het afval twee categorieën onderscheiden. Ten eerste is er de D-code. Dit staat voor disposal en kent 15 handelingen voor het verwijderen van het afval. Dan zijn er ook nog de R-codes. Het gaat om “Recycling”. De EVOA definieert daar 13 handelingen voor. De volledige lijst met D- en R-codes is te vinden op de website van de ILT.

In 83% (142 van 171) van de gevallen gaat het om het verbranden van het PFAS-houdend afval (Code D10) zonder dat het nog een behandeling moet ondergaan. Voor het afbreken van PFAS zijn hoge temperaturen nodig. Of dat in alle gevallen ook gebeurt is niet te achterhalen. Bij het recyclen van het afval is ook niet duidelijk wat er met het PFAS gebeurt. Dit betekent dat bij zowel bij het verbranden als bij het recyclen de kans aanwezig is dat het PFAS weer in het milieu terechtkomt.

In de signaalrapportage ‘Meer grip op PFAS in afval nodig” geeft het ILT de waarschuwing dat er nu geen garantie is op de volledige vernietiging van PFAS in afval.

De D-codes die in tabel staan

D8: biologische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder

D9: fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methoden (bijvoorbeeld verdampen, drogen, calcineren).

D10: verbranding op het land.

D13: vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen.

D15: opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D14 vermelde behandelingen (met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie).

De R-codes die in de tabel staan

R1: hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking.

R3: recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostbemesting en bemesting met andere biologisch omgezette stoffen).

R5: recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen.

R12: uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 t/m R11 genoemde behandelingen.

[Naar de Inhoudsopgave]


5-Waarschuwing ILT

Was dit niet geproduceerd dan had het ook niet vernietigd hoeven worden. Nu het er is moet het PFAS afval worden vernietigd. Hiervoor is al gewezen op de ILT signaalrapportage ‘Meer grip op PFAS in afval nodig”. Daarin staat dat het ILT een beperkt zicht heeft op het PFAS in het afval. Verder wijst het ILT er op dat er ook geen garantie is op de volledige vernietiging van PFAS in het afval. Tenslotte ontbreken de normen voor de verwerking van PFAS in afval waardoor handelen uit voorzorg onvoldoende mogelijk is.

Het ministerie neemt de waarschuwing van het ILT serieus maar komt slechts met verwijzingen naar acties die al lopen. Er wordt vooral een lippendienst bewezen aan de waarschuwing van het ILT. De prioriteit ligt aan de voorkant van het proces (de restrictie van PFAS gebruik). Er lijkt geen politieke wil te zijn om nu al verder te willen om ook de achterkant (het vernietigen van PFAS) op orde te krijgen.

Eerder heb ik aandacht besteed aan de waarschuwing van het ILT en de weinig hoopvolle reactie daarop van de Staatssecretaris.

[Naar de Inhoudsopgave]


6-Referenties

1) Informatie van het RIVM over PFAS.
https://www.rivm.nl/pfas

2) Verordening 1013/2006 over de overbrenging van afvalstoffen (EVOA).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013

3) Ondersteunende informatie voor bedrijven bij de EVOA kennisgeving.
https://www.ilent.nl/onderwerpen/afvaltransport-evoa

4) Toelichting op de onderdelen van het kennisgevingsdocument. https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2022/10/17/handreiking-indienen-kennisgeving-evoa

5) De webpagina van het ILT-met de link staat om de ‘EVOA kennisgevingen’ te downloaden.
https://www.ilent.nl/documenten/leefomgeving-en-wonen/afval/afvaltransport-evoa/publicaties/evoa-kennisgevingen

6) Downloaden ‘EVOA kennisgevingen’ t/m 31 oktober 2023.
https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/leefomgeving-en-wonen/afval/afvaltransport-evoa/publicaties/evoa-kennisgevingen/Lijst+EVOA+kennisgevingen+30-11-2023.ods

7) De EVOA lijst met D- en R-codes.
https://www.ilent.nl/onderwerpen/afvaltransport-evoa/bepalen-procedure/verwerken-afvalstof

8) Eerder is aandacht besteed aan de waarschuwing van het ILT.
https://onderzoekvaccins.nl/pfas-in-afval-ilt-signaalrapportage-12-10-2023/

[Naar de Inhoudsopgave]

*****

1 Naar: de Homepage deze website 

2 Naar: het PFAS overzicht op deze website

3 Naar: de Facebookpagina PFAS-Problematiek

4 Naar: het Telegramkanaal PFAS-Problematiek

Like of volg de FB-pagina of abonneer je op het Telegramkanaal (dit is hetzelfde als volgen bij FB). Daar meld ik nieuwe publicaties op deze website. Je krijgt dan een bericht als je de meldingen op áán laat staan.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *