Procesgang activiteiten

Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer

(naar webpagina)

24-05-2022

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel na stemming verworpen. Alleen D66 was nog voor . De OSF was niet aanwezig tijdens de stemming. De rest was tegen.

25-06-2021

Brief EK aan Initiatiefnemers
Verrast over brief. Wanneer is gevraagde rapport er? Reactie binnen 4 weken

22-06-2021

korte aantekening-20210622
Verzoek uitstel plenaire behandeling en aankondiging brief

21-06-2021

EK-35049-R
Brief van de tweede kamerleden Raemakers en Van Meenen
+ bijlage brief aan Min SZW en stas VWS

Hoe inzichtelijkheid te vergroten mbt proportionaliteitstoets noodzakelijk belangenafweging die nu nog onvoldoende inzichtelijk schijnt te zijn

18-05-2021

Korte aantekening 20210518 
De commissies prefereren dit wetsvoorstel voor het zomerreces af te handelen.

13-04-2021

korte aantekening toezegging T02928
19-05-2020 datum toezegging T02928

Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213)

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Bruijn-Wezeman (VVD) en Kox (SP), toe de ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes.

Het College voor de Rechten van de Mens hét toezichthoudend orgaan in het kader van het VN-verdrag

09-04-2021 EK-35049-Q
Brief van de voorzitter van het college voor de Rechten van de Mens aan de Eerste Kamer
30-03-2021 EK-35049-P
Brief vz EK aan het College voor de Rechten van de Mens met een verzoek om een standpunt inzake de bevoegdheid van het College om in een concreet geval een belangenafweging te maken of sprake is van onderscheid in de zin van de Algemene wet gelijke behandeling
23-03-2021 EK-35049-O
Eindverslag
19-03-2021 EK-35049-N
Brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS net een reactie op de in het nader voorlopig verslag aan de regering gesteld vragen
08-02-2021 EK-35049-M
Uitstel brief Min VWS en min SZW
01-02-2021 EK-35049-L
Nadere Memorie van Antwoord (reactie van de initiatiefnemers
Antwoord van de indieners op de vragen van de leden van de Eerste Kamer
19-01-2021 EK-35049-K
Nader voorlopig verslag. (2e ronde vragen Eerste Kamer)
Vragen van de leden van de Eerste Kamer aan de indieners en de regering (min SZW en min VWS)

 

30-11-2020 EK-35049-J
Reactie regering op de vragen uit het voorlopig verslag + bijlage.
Bijlage
Bijgevoegd als bijlage de voorlichting van de Raad van State naar aanleiding van de uitwerking van de maatregel ‘Voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang’
27-11-2020 Memorie van Antwoord (reactie van de initiatiefnemers – EK-35049-I
13-10-2020 Voorlopig verslag (1e ronde vragen Eerste Kamer) – EK-35049-H
29-09-2020 Op  deze dag hebben de Eerste Kamercommissies SZW en VWS over het wetsvoorstel overlegd. Het voorlopig verslag is in bewerking.
28-09-2020 Mijn email aan de fracties (VVD, FvD en PVV) in de Eerste Kamer 5 kritische opmerkingen.
03-07-2020 Reactie (appreciatie) van de initiatiefnemers (Raemakers en Van Meenen) op de brief van de Raad van State (EK-35049 G).
17-06-2020 Brief van de Raad van State met de gevraagde voorlichting  (EK-35049 E).
07-04-2020 De EK heeft ingestemd met het informatieverzoek aan de Rvs
10-03-2020 cie SZW en cie VWS besluiten tot indienen bij EK van een verzoek om informatie aan RvS te vragen of de toevoeging van art 1.49a lid 3 niet in strijd is met lid 6 van de grondwet en lid 7.3c van de Awgb (Algemene wet gelijke behandeling)
03-03-2020 Procedure vergadering cie SZW;
overweging voorlichtingsverzoek RvS
18-02-2020 Wetsvoorstel 35049 aangenomen in Tweede Kamer

 

Brief aan Raemakers (afgehandeld)

De brief aan Raemakers indiener van het wetsvoorstel 35049 (kindercentra en vaccinatie) richt zich op zijn opmerking in de Memorie van Toelichting over de onweerlegbaarheid van de veiligheid van de vaccins.

22-09-2019 Reactie van de heer Raemakers: we agree to disagree.
17-09-2019 Verzoek om vragen alsnog te beantwoorden.
16-09-2019 Reactie Rens Ramakers. Wel onderbouwing bewering. Vragen niet beantwoord 
16-07-2019 Mail van de heer Raemakers. Wegens de extreme drukte kan de inhoudelijke beantwoording waarschijnlijk pas in september (na het reces) plaatsvinden.
17-06-2019 Mail van de heer Raemakers. Met brieven wordt in principe niets gedaan. Binnen 4 tot 8 weken komt er een reactie op de mail.
03-06-2019 Mail naar de heer Raemakers en publieksvoorlichting D66.
03-06-2019 Gebeld met publieksvoorlichting  D66. Zij hebben geen zicht op privé brieven. Op mails hebben ze wel zicht. Het mailadres gekregen van publieksvoorlichting  D66 en van de heer Raemakers.
16-05-2019 Gebeld met publieksvoorlichting  D66. Het zal onder de aandacht van de heer Raemakers worden gebracht. Advies 2 weken wachten.
16-05-2019 Rijksoverheid geeft alleen algemene informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Zij hebben geen inzage in persoonlijke documenten.
14-05-2019 Mail via contactformulier naar rijksoverheid met de vraag of er nog een ontvangstbevestiging is te verwachten.
02-05-2019 Brief aangetekend verstuurd naar TK tav dhr Raemakers

Kindercentra (afgehandeld)

De besturen voor kindercentra geïnformeerd over mijn brief aan dhr Raemakers. 

19-07-2019 Geen enkele reactie van de besturen ontvangen. Brief online gezet.
08-05-2019 Per mail de 4 kindercentra extra informatie verstrekt  uit Wob-documenten over wiegendood. Gevraagd om feedback
06-05-2019 Reactie van ‘Voor Werkende Ouders’. Ze gaat contact opnemen met het RIVM.
02-05-2019 Afschrift van de brief aan Raemakers naar: 
– Stichting Voor Werkende Ouders (SVWO);
– Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK);
– Branchevereniging Kinderopvang (BK);
– De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

 

Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie (afgehandeld)

Uit WOB-document van het CBG-MEB blijkt dat Merck & Co hebben aangegeven dat de overlijdensrisicoverhouding bij de BMR-vaccinatie 0,3 per mln doses is. Gevraagd of de bewering van R. Raemakers dat er onweerlegbaar bewijs is dat vaccins veilig zijn nog te handhaven is. 

17-09-2019 Gevraagd aan de Cie van SZW wat de reden is van dit besluit en waarom de brief door SZW is afgehandeld en niet door de vast cie van VWS.
12-09-2019 Reactie van de  vaste commissie voor SZW:
de leden kunnen de brief desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel. 
18-06-2019 Ontvangstbevestiging van mijn brief.
17-06-2019 Brief aangetekend verstuurd.