Voorstel correctie Memorie van Toelichting

Aangevuld op 22-09-2019 met ‘Reactie van Raemakers’ en het ‘Nawoord’

Brief aan de heer R. Raemakers

Aan:      
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.n.v. de heer R. Raemakers (lid Tweede Kamer voor D66)           
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum:   2 mei 2019

Betreft:   35049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Geacht heer Raemakers,

In de memorie van toelichting van uw initiatiefwetsvoorstel staat in de paragraaf over de “Aanleiding voor het wetsvoorstel” het volgende:

…”Er is een groeiende groep ouders die aangemerkt kan worden als vaccinatietwijfelaars. Zij laten zich – bij gebrek aan afschrikwekkende uitbraken van besmettelijke (kinder)ziektes – te veel leiden door verhalen over bijwerkingen op sociale media. Deze zijn echter niet wetenschappelijk onderbouwd, terwijl er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn.”…

Verhalen op sociale media spreken mij minder aan dan wetenschappelijk onderzoek. Ik ben dan ook met name geïnteresseerd op welk onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs u baseert dat vaccinaties veilig zijn. Laat ik dit toespitsen op het bof mazelen rode hond (BMR)-vaccin. Er is een ruime empirische ervaring als het gaat om de werking van het vaccin. Het ontbreekt echter aan wetenschappelijk onderzoek als het gaat om de onderbouwing van de veiligheid van dit vaccin. Het RIVM heeft dat per email bevestigd. Ook het CBG-MEB (registratiehouder) heeft per mail bevestigd dat bij de inschrijving van het M-M-R-II vaccin in 1993 geen nader onderzoek is gedaan omdat goedkeuring eerder was verleend door de minister op advies van de Gezondheidsraad voor opname van de mazelenvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Het advies van de Gezondheidsraad ging toen over de werking van het vaccin en het weinige dat destijds bekend was over de bijwerkingen. Vanaf de invoering tot nu is er geen wetenschappelijk bewijs voorhanden waaruit blijkt dat het bmr-vaccin veilig is.

Het ontbreken van het zogenaamde farmacokinetisch onderzoek is voor mij aanleiding geweest om Staatssecretaris Blokhuis hierover vragen te stellen. Mijn brief ‘reactie op Verder met vaccineren – veiligheid en vertrouwen’ d.d. 28 februari 2019 is op 8 maart aangetekend naar Staatssecretaris Blokhuis gestuurd en in afschrift aangetekend verzonden naar de Vaste kamerkommissie van VWS. Van de staatssecretaris heb ik nog geen reactie ontvangen. Van de vaste kamerkommissie van VWS heb ik op 20 maart per brief (kenmerk 2019Z4015/2019D10356) vernomen dat in een procedurevergadering is besloten mijn brief (32793-338) voor kennisgeving aan te nemen.

Ik vraag u kennis te willen nemen van de inhoud van mijn brief aan de Staatssecretaris. Daarnaast vraag ik of u de formulering in de hiervoor aangehaalde passage uit de memorie van toelichting van uw initiatiefwetsvoorstel in heroverweging wilt nemen. Het verbeterde resultaat kan door u als indiener van het initiatiefwetsvoorstel geformaliseerd worden middels een nota van verbetering.

Een afschrift van mijn brief ‘reactie op Verder met vaccineren – veiligheid en vertrouwen’ sluit ik bij. Indien u ook over de bijlagen wenst te beschikken kan ik u die per email toesturen. U kunt de brief aan Staatssecretaris Blokhuis en bijlagen ook downloaden op de website www.onderzoekvaccins.nl/downloads/ .
 
Deze brief en mijn brief aan de Staatssecretaris is als afschrift verstuurd naar:
–      Stichting Voor Werkende Ouders (SVWO);
–      Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK);
–      Branchevereniging Kinderopvang (BK);
–      De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik met vriendelijke groet,

[…]

Bijlage  ‘reactie op Verder met vaccineren – veiligheid en vertrouwen’ meegezonden met deze brief. Deze bijlage is te downloaden bij downloads

16-09-2019 Reactie van de heer R. Raemakers  

Hartelijk dank voor uw mail.

Uw belangrijkste vraag aan mij is waar ik het onweerlegbare bewijs vandaan haal dat vaccinaties veilig zijn. Ik ben een politicus, geen wetenschapper, dus ga ik af op de informatie van onafhankelijke, deskundige en erkende instanties op dit terrein als: het RIVM, de Gezondheidsraad en de WHO.
De volgende links zijn bijvoorbeeld aan te merken als betrouwbaar, en zeer lezenswaardig:
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinatieschade
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/onderzoek-en-literatuur
https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/en/ (veel informatie, in het Engels)

Juist omdat we altijd kritisch moeten blijven, altijd moeten willen leren, worden ieder jaar alle mogelijke bijwerkingen van vaccinaties gemeld. Dat gebeurt in alle transparantie. Zie https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/onderzoek-en-literatuur Natuurlijk blijven we ook in de toekomst volgen wat onderzoekers zeggen over vaccinaties, en mogelijke bijwerkingen. Er wordt nu al vele, vele jaren, in vele landen onderzoek gedaan. Dus de kans is zeer klein dat er bij de bestaande vaccinaties nog hele nieuwe inzichten komen, maar de kans is er natuurlijk altijd. Tot zover echter is de stand van wetenschap zover dat onweerlegbaar kan worden gesteld dat vaccinaties veilig en effectief zijn.
Op een gegeven moment moeten we ons ook neerleggen bij resultaten van veelvuldig onderzoek, vind ik. Lees bijv. https://nos.nl/artikel/2274625-nieuwe-grote-studie-onderschrijft-vaccinaties-veroorzaken-echt-geen-autisme.html Wie nu nog beweert dat vaccinaties autisme (kunnen) veroorzaken, kan dat gewoon niet vol blijven houden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rens Raemakers
Tweede Kamerlid D66

17-09-2019 Verzoek aan de heer Raemakers om alsnog de gestelde vragen te beantwoorden

Geachte heer Raemakers,

Hartelijke dank voor uw uitgebreide reactie op mijn interesse voor uw bewijsvoering. Helaas bent u niet ingegaan op de enige twee vragen die ik heb gesteld. Deze zijn en ik citeer:

…”Ik vraag u kennis te willen nemen van de inhoud van mijn brief aan de Staatssecretaris. Daarnaast vraag ik of u de formulering in de hiervoor aangehaalde passage uit de memorie van toelichting van uw initiatiefwetsvoorstel in heroverweging wil nemen. Het verbeterde resultaat kan door u als indiener van het initiatiefwetsvoorstel geformaliseerd worden middels een nota van verbetering.”…

Mijn inhoudelijke argumenten geef ik hierbij voor u kort samengevat weer:

  • Het RIVM heeft mij per mail laten weten …”…dat noch het RIVM noch het CBG-MEB in staat is de veiligheid van het BMR-vaccin met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen”. Bijzonder hierbij is dat het CBG-MEB als registratie-autoriteit dit eveneens onderschrijft. De onweerlegbaarheid van de veiligheid van het vaccin is hiermee niet meer vol te houden. De hierboven aangehaalde email is te vinden in mijn brief van 28 februari 2019 aan Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Deze brief is als bijlage meegestuurd met mijn email aan u van 3 juni 2019
  • Merck & Co, de fabrikant van het bmr-vaccin, heeft aangeven dat de overlijdensrisico verhouding bij het bmr-vaccin 0,3 per mln doses is. Zie mijn brief aan de Vaste Cie van VWS. Een afschrift daarvan is te vinden bij mijn mail van 18 juni aan u.


    Een vaccin met een reële kans op overlijden kan niet als absoluut veilig worden aangemerkt.

De organisaties waar u op vertrouwd lijken bij een oppervlakkige beschouwing misschien uw stelling te onderbouwen, maar met mijn meer inhoudelijke benadering blijkt dat niet vol te houden. Om hun moverende redenen wordt daar publiekelijk verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. Maar dat kan geen reden zijn om bij de motivatie van een wetsvoorstel daarvoor de ogen te sluiten en uw stelling te handhaven.

Elk van de bovengenoemde argumenten afzonderlijk is voldoende om de stelling te weerleggen dat “… er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn”.
Vandaar mijn belangrijkste vraag (verzoek) aan u om die passage uit de tekst te verwijderen.

Mijn tweede vraag (verzoek) is of u kennis wil nemen van de inhoud van mijn brief aan de Staatssecretaris van 28 februari 2019.

Mocht u niet meer over de emails met de daarbij behorende bijlagen beschikken dan zijn de webversies daarvan te lezen op:
https://onderzoekvaccins.nl/reactie-op-verder-met-vaccineren/
https://onderzoekvaccins.nl/brief-tk-cie-vws-overlijdensratio-bmr-vaccinatie/

Ik stel het erg op prijs om alsnog een antwoord te ontvangen op mijn vragen (verzoeken).

Met vriendelijke groet,

Freek Visser

 

Naar Homepage
Naar Facebook/onderzoekvaccins

Reactie van de heer Raemakers

De Heer Raemakers heeft per omgaande op 22-09-2019 vriendelijk gereageerd op mijn mail. Hij maakt duidelijk dat hij mijn vragen snapt maar dat we het niet eens zullen worden. .(‘Agree to disagree’). Hij blijft daarom bij zijn eerdere antwoord.

Nawoord

Ontwijken van inhoudelijke bezwaren

Uit zijn reactie blijkt dat hij de inhoud van mijn reactie begrijpt en hij ziet denk ik dat ik aan een belangrijke pijler schudt van de onderbouwing bij zijn wetsvoorstel.  Hij kan mij overigens probleemloos ontwijken. Zijn doel is zich te verzekeren van de steun van zijn coalitiegenoten VVD, CDA en CU. Dan komt zijn wetsvoorstel door de Tweede Kamer.  

Ontwijken van juridische bezwaren

Hij ontwijkt ook de kritiek van de Raad van State en ook op de kritiek van Roland Pierik gaat hij niet publiekelijk in.

De heer Pierik constateert “dat het wetsvoorstel van Rens Raemakers (D66) zowel de legitimiteitstoets als de proportionaliteitstoets niet kan doorstaan. Dit impliceert, zelfs als het voorstel als wet zou worden aangenomen, dat er juridisch niets verandert.” [1]
Hij constateert ook dat het wetsvoorstel van Raemakers niet voldoet aan de AVG. [2]

[1] Bron: Past een vaccinatieplicht binnen het EVRM-regime?,Dr. R.H.M. (Roland) Pierik. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (2019 vol.43, no. 4, pp.8-25 
[2] Bron: De registratie van vaccinatiegegevens in de kinderopvang binnen het regime van de Algemene verordening gegevensbescherming. G.H. Evers, LLM MA, dr. R.H.M. Pierik en prof. dr. M.F. Verweij. Privacy & Informatie (2019, vol. 22, nr. 4, pp. 130-136).

Het alternatief van de heer Pierik

De heer Pierik stelt voor om bij een dalende vaccinatiegraad de deelname aan het Rijksvaccintieprogramma als voorwaarde te stellen voor toegang tot een kinderdagverblijf.

[3] Bron: “Vaccinatie op de kinderopvang. Een wetsvoorstel dat tekort schiet, en een alternatief.” Nederlands Juristenblad (2019, vol. 94, nr. 21, pp. 1526-1532), samen geschreven met Marcel Verweij

Inhoudelijke kritiek op het alternatief van de heer Pierik

Het alternatief van de heer Pierik mag dan juridisch sterker staan, het komt op geen enkele wijze tegemoet aan de inhoudelijke bezwaren die er nu zijn tegen het huidige wetsvoorstel. Er zal een toeloop komen op de gastouders, die vallen buiten het wetsvoorstel. Doordat er op verschillende tijdstippen wordt gevaccineerd zal een deel van de kinderen dat deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma ongevaccineerd zijn. Uitbraken blijven mogelijk en aan ouders wordt deels een schijnzekerheid geboden. Daar gaan ze wel meer voor betalen want de kinderdagverblijven worden opgezadeld met een onbekende hoeveelheid administratie die in ieder geval niet onderschat moet worden. De kosten hiervoor zullen worden doorberekend, mogelijk gaat daardoor de kwaliteit van zorgopvang ook achteruit . Als ZZP’er kan je in het gat springen van de gastouder waardoor er een tekort bij de kinderdagverblijven kan gaan ontstaan. Het handhaven van de huidige situatie lijkt toch de beste oplossing.