Kritiek op Agenda 2030

Publicatiedatum: 17-01-2023

Inhoudsopgave

1-Agenda2030
2-De 17 doelen voor duurzame ontwikkeling
3-Kritiek op de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals)
4-Uitgangspunt oplossingsrichting
5-Discussie

1-Agenda2030

Logo VN Agenda 2030

Op 25 september 2015 hebben 193 lidstaten de Algemene Vergadering van de Verenigde Natie resolutie 70/1 goedgekeurd.[1] Hiermee is vastgelegd om wereldwijd een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dit te realiseren hebben de lidstaten 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld en aangenomen als onderdeel van de Agenda 2030. 

[1] https://unric.org/nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/10/resolutie-goedgekeurd-door-de-algemene-vergadering-op-25-september-2015.pdf

2-De 17 doelen voor duurzame ontwikkeling

logo 17 duurzame ontwikkelingsdoelen Agenda 2030

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede.
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw.
3. Gezondheidszorg voor iedereen.
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes.
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie.
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen.
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam.
12. Duurzame consumptie en productie.
13. Aanpak klimaatverandering.
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.
16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen.
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Deze doelen zijn zo geformuleerd dat je er bijna niet tegen kunt zijn. Bekijk je de resolutie van de VN nauwkeuriger dan is fundamentele kritiek wel degelijk mogelijk op:

a. de keuze van de doelen;
b. een analyse voor het ontstaan van deze problemen ontbreekt.

3-Kritiek op de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals)

a) De keuze van de doelen

Hier worden twee voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat ook fundamenteel andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden.

1. Het allereerst punt gaat over het bestrijden van extreme armoede. Waarom gaat het niet om het bestrijden van (extreme) rijkdom?

2. Economische groei gaat gepaard met een toenemende consumptie. Dit zorgt ook voor een verdere uitputting van grondstoffen en vervuiling van het milieu. Het roept de vraag op waarom is gekozen voor een inclusieve economische groei (punt 8) en is niet gekozen voor een nul-groei?

De uitvoering van deze doelen zal nog een hele uitdaging zijn, maar dat is geen reden om ze af te wijzen.  

b) Een analyse voor het ontstaan van deze problemen ontbreekt

In de resolutie staat op bladzijde 5 bij punt 14 dat we worden geconfronteerd met grote problemen zoals armoede, werkloosheid, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de achteruitgang van het milieu

Agenda 2030 is een actieplan om die grote problemen te bestrijden. Dat er problemen zijn zal niet worden ontkend, maar in die resolutie ontbreekt een analyse over de oorzaak daarvan. Hoe zijn die problemen ontstaan binnen het politieke, economische en financiële systeem van de afgelopen decennia?

Noam Chomsky

Noam Chomsky schetst in zijn boek ‘The American Dream: The 10 Principles Of Concentration Of Wealth And Power’ dat in de vorige eeuw al de basis is gelegd voor de huidige vicieuze cirkel van een toenemende concentratie van macht en rijkdom.

De belanghebbenden en de geldschieters zullen in de visie van Chomsky hun bevoorrechte positie niet zonder meer willen opgeven. Ze zullen consolideren waar dat moet en hun macht uitbreiden waar dat kan. Vanuit dat oogpunt is het begrijpelijke dat Agenda 2030 niet tot doel heeft het politieke en economische systeem te hervormen. De vicieuze cirkel van een toenemende concentratie van macht en rijkdom wordt niet doorbroken met Agenda 2030 waardoor met de uitvoering van de 17 duurzame doelstellingen in het gunstigste geval alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan.

4-Uitgangspunt oplossingsrichting

Nullijn en consuminderen

De huidige economische groei en het daaraan gekoppelde consumentisme staan aan de basis van bijna alle problemen. Wissel dat in voor een economische nullijn en consuminderen en er is een kansrijk alternatief om de oorzaak van de problemen aan te pakken. Het concept is simpel en sympathiek, maar de uitwerking is complex en kent vele valkuilen. 

Kritiek

Klaus Schwab de oprichter van het WEF denkt heel anders over deze vorm van limitisme. In zijn boek ‘The Great Reset’ heeft hij geen goed woord over heeft voor critici die economische groei ter discussie willen stellen.[2] Hij constateert dat tijdens de COVID-19 pandemie er hernieuwde interesse is ontstaan voor -zoals hij dat denigrerend noemt- dit richtingloze niche segment. Hierbij refereert hij aan de open brief “Re-imagining the Future After the Corona Crisis” uit 2020 van de degrowth-beweging. [3] Die brief is meer dan 2.000 keer ondertekend waaronder meer dan 70 organisaties uit meer dan 60 landen.

[2] Zie “Hoofdstuk 1.2.2.3. What future growth could look like” in het boek “COVID-19: The Great Reset” van Klaus Schwab.
[3] Degrowth, “Degrowth: New Roots for the Economy”, 2020. https://www.degrowth.info/en/open-letter .

5-Discussie

Het gaat om de vraag of de nullijn en consuminderen leidend kan en/of moet zijn bij de uitwerking van grote problemen zoals armoede, werkloosheid, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de achteruitgang van het milieu. Problemen zoals die zijn vastgesteld en aangenomen als onderdeel van de Agenda 2030.

Het is denkbaar dat het gros van de politieke partijen dit alternatief zal negeren of bagatelliseren. Zij volgen daarmee Klaus Schwab in zijn afwijzing van de nullijn. Een afwijzing zonder naar de potentie van de mogelijkheden te hebben gekeken. De nullijn en in combinatie met het consuminderen is een serieus alternatief concept dat meer aandacht verdient. Denk daarbij eens aan een beperking in de diversiteit van het aanbod (tandpasta, wasmiddelen)

Aandacht verdient ook de zoektocht naar de oorzaak of oorzaken van de problemen die met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030 worden aangepakt.

 

*****

Naar: Homepage Onderzoekvaccins 

Naar: Verantwoording van dit onderwerp bij Onderzoekvaccins

Naar: Facebook Onderzoekvaccins

Naar: MeWe Onderzoekvaccins 

Naar: Telegramkanaal Onderzoekvaccins 

Abonneer je op het Telegramkanaal en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website. (Abonneren is hetzelfde als volgen op Facebook.)