EudraVigilance stand 30-10-2021: Toename bijwerkingen bij 12-17-jarigen na een COVID-19 vaccinatie

Publicatiedatum: 13-11-2021 (stand 30-10-2021)

 

 

Inhoudsopgave

 

(1) Inleiding.

(2) Wat wordt onder ernstige bijwerking verstaan?

(3) Aantal (ernstige) bijwerkingen na covid-19 vaccinatie.

(4) Bijwerkingen na covid-19 vaccinatie per leeftijdsgroep.

(5) Ernstige bijwerkingen 0-17-jarigen.

(6) (Trend) ernstige bijwerkingen 12-17-jarigen.

(7) (Trend) gemelde overlijdensgevallen bij 12-17-jarigen.

(8) Samenvatting.

(9) Nawoord

 


(1) Inleiding.

(A) Vermoedelijke bijwerkingen

De meldingen die in de EMA database EudraVigilance zijn opgenomen betreffen vermoedelijke bijwerkingen. Als hierna sprake is van bijwerkingen, die betrekking hebben op de bijwerkingen in de EMA database EudraVigilance, dan gaat het om vermoedelijke bijwerkingen.

(B) Per melding 1 of meer bijwerkingen

In EudraVigilance worden bij alle meldingen 1 of meer bijwerkingen geregistreerd en bij overlijden worden 1 of meer doodsoorzaken opgenomen. Een voorbeeld van dit laatste punt is te vinden in paragraaf 3 van.
https://onderzoekvaccins.nl/overlijdensgevallen-covid-19-vaccins-en-onderrapportage-in-eudravigilance/

In deze publicatie hebben de aantallen betrekking op de gemelde personen.

(C) Covid-19 vaccins

Als hier sprake is van een covid-19 vaccinatie dan worden de vaccinaties bedoeld van:

  • AstraZeneca (CHADOX1-S /Vaxzevria)
  • Janssen (AD26.COV2.S)
  • Moderna (CX-024414 / Spikevax)
  • Pfizer (Tozinameran / Comirnaty)
(D) Eerdere meetmomenten

In deze publicatie gaat het om de cijfers uit EudraVigilance die betrekking hebben op het meetmoment (stand) 30-10-2021.

De cijfers die betrekking hebben op de meetmomenten 14-08-2021 en 18-09-2021 zijn te vinden op
https://onderzoekvaccins.nl/ernstige-bijwerkingen-covid-19-vaccins-bij-0-17-jarigen/

(E) Kort geding Viruswaarheid en NVKP vs. leden Gezondheidsraad en CBG

De tabellen uit paragraaf 3 en 5 hebben een rol gespeeld in het betoog van de voorzitter van de NVKP uitgesproken op maandag 8 november 2021 tijdens het kortgeding dat met Viruswaarheid was aangespannen tegen de Gezondheidsraad en het CBG.
Het betoog is hier te lezen:
https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Kort_geding_tegen_GR_8_november_2021.pdf

De uitspraak is over 3 weken (29 november 2021)

[naar inhoud]


(2) Wat wordt onder ernstige bijwerking verstaan?

In de EMA database EudraVigilance worden de meldingen opgenomen van de mogelijke bijwerkingen bij het vaccineren met covid-19 vaccins. Een bijwerking krijgt de kwalificatie 'ernstig' (‘Serious’) als deze

(i) de dood tot gevolg heeft;
(ii) levensbedreigend is;
(iii) ziekenhuisopname of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname tot gevolg heeft;
(iv) blijvende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid veroorzaakt (naar de mening van de indiener);
(v) zich uit in een aangeboren afwijking/misvorming;
(vi) resulteert in andere medisch belangrijke omstandigheden.

Bron: https://www.adrreports.eu/nl/data_source.html
( zie: Tabblad Rapporten Begrijpen onderdeel Gegevensbron)

[naar inhoud]


(3) Aantal (ernstige) bijwerkingen na covid-19 vaccinatie.

Op 30 oktober 2021 zijn er ruim 1,1 miljoen meldingen geregistreerd in EMA database EudraVigilance met 1 of meer bijwerkingen. Verder zijn er ruim 17 duizend meldingen van overlijden na een covid-19 vaccinatie.

In de bijsluiter van het Pfizer-Biontech mRNA vaccin Tozinameran lezen we niets over een kans op overlijden als bijwerking na vaccinatie. Bijsluiter: Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu) (bekeken op 13-11-2021)

[naar inhoud]


(4) Bijwerkingen na covid-19 vaccinatie per leeftijdsgroep.

Kijken we naar de 12-17-jarigen dan zien we dat tussen 18-09-2021 en 30-10-2021 het aantal meldingen met 1 of meer bijwerkingen na een covid-19 vaccinatie is gestegen van 6010 naar 10596. Dat is een stijging van 76%. Deze toename is te verklaren uit de ontwikkeling dat diverse landen vanaf juni en juli de 12-17-jarigen actief zijn gaan benaderen voor een covid-19 vaccinatie.

Opmerkingen:

- Bij de leeftijdsgroep 0-1 mnd zijn door EudraVigilance correcties doorgevoerd, waardoor het aantal records per saldo is afgenomen. Bij deze groep gaat het om de (veronderstelde) doorwerking van de vaccinatie van de moeder die soms tijdens de zwangerschap is gevaccineerd. Het gaat dan om zaken als miskraam, preamture, myocarditis, hartritme stoornissen, meconium aspiration syndrome (een aandoening waarbij er een ontstekingsreactie in de longen optreedt doordat het kind de eerste ontlasting heeft ingeademd.)

- De cijfers stand 18-09-2021 zijn te vinden [ https://onderzoekvaccins.nl/ernstige-bijwerkingen-covid-19-vaccins-bij-0-17-jarigen/ ]

[naar inhoud]


(5) Ernstige bijwerkingen 0-17-jarigen.

In de periode tussen 1 januari en 30 oktober 2021 zijn bij de 0-17-jarigen 5280 meldingen geregistreerd met ernstige bijwerkingen. Hiervan vallen er 4485 (85 %) in de groep 12-17-jaar

Opvallend is dat 80% (42 van de 55 kinderen) is overleden na een vaccinatie met het Pfizer vaccin Tozinameran.

In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan op de ontwikkeling van deze twee aspecten. In paragraaf 7 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 36 overlijdensgevallen bij de 12-17-jarigen. Maar in de volgende paragraaf gaan we eerst in op de ontwikkeling van het aantal ernstige bijwerkingen (4485) bij de 12-17-jarigen.

[naar inhoud]


(6) (Trend) ernstige bijwerkingen 12-17-jarigen

In de periode 1 januari 2021 t/m 30 oktober 2021 zijn bij de EMA 4485 meldingen binnengekomen met 1 of meerdere ernstige bijwerkingen bij kinderen van 12-17 jaar.

In de tabel hieronder wordt aangegeven in welke maand die meldingen bij de EMA zijn binnengekomen en met welk vaccin de vaccinatie heeft plaatsgevonden. Van de 4485 ernstige meldingen zijn er 4060 (91% ) na een vaccinatie met Tozinameran van Pfizer.

In de onderstaande tabel is de cumulatieve ontwikkeling weergegeven van het totaal aantal gemelde ernstige bijwerkingen per maand.

In de grafiek is een scherpe stijging waar te nemen na de maanden juni en juli. In die maanden is in diverse Europese landen het vaccineren van de 12-17-jarigen van start gegaan.

[naar inhoud]


(7) (Trend) gemelde overlijdensgevallen bij 12-17-jarigen.

In de periode 01-01-2021 t/m 30-10-2021 worden bij de EMA 36 gevallen van overlijden gemeld bij kinderen van 12-17 jaar, waarvan 80% (29 van de 36) na een vaccinatie met het Pfizer vaccin Tozinameran.

De cumulatie van het totaal aantal overlijdensgevallen per maand is in de volgende tabel weergegeven.

Grafisch ziet de ontwikkeling van het aantal gemelde sterfgevallen bij de 12-17-jarigen er als volgt uit.

Het vaccineren van de 12-17-jarigen is in diverse Europese land gestart in juni en juli. Vanaf die maanden is er een sterke stijging te zien van het aantal meldingen van overlijden na een covid-vaccinatie. Het is met name het covid-19 vaccin Tozinameran van Pfizer dat verantwoordelijk is voor de stijging.

[naar inhoud]


(8) Samenvatting

Op 30 oktober 2021 zijn er in vanaf 1 januari 2021 in de EMA database EudraVigilance 1,1 mln vermoedelijke bijwerkingen geregistreerd. Daarbij gaat het om 480 duizend ernstige bijwerkingen waaronder ruim 17 duizend overlijdensgevallen. Deze meldingen zijn binnengekomen na een covid-19 vaccinatie met het vaccin van Pfizer, AstraZeneca, Moderna of Janssen.

Bij de 12-17-jarigen gaat het om 4485 meldingen van ernstige bijwerkingen waaronder 36 gemelde overlijdensgevallen. Dit is erg veel als je bedenkt dat deze leeftijdsgroep geen tot vrijwel geen last heeft van het doormaken van corona.

Het vaccineren van de 12-17-jarigen is in diverse Europese land gestart in juni en juli. Vanaf die maanden is er bij die groep een sterke stijging te zien van het aantal meldingen van ernstige bijwerkingen en zelfs overlijden na een covid-vaccinatie. Het is met name het covid-19 vaccin Tozinameran van Pfizer dat verantwoordelijk is voor de forse stijging van de ernstige bijwerkingen en het aantal gemelde sterfgevallen.

[naar inhoud]


(9) Nawoord

Beschouwing vaccinatie 12-17-jarigen

Ook met de nieuwe cijfers (stand 30-11-2021) is het niet vol te houden dat deze covid-19 vaccins absoluut veilig zijn. Het is zelfs de vraag of ze veilig genoeg zijn. Zeker als je deze vraag betrekking laat hebben op de 12-17-jarigen. Sinds juni van dit jaar wordt deze leeftijdsgroep in diverse landen actief benaderd om te worden gevaccineerd tegen covid-19. Gezonde kinderen worden zelden ziek van corona. Toch was de vermindering van de ziektelast een belangrijk (gelegenheids)argument voor kinderartsen om hun steun te geven aan de vaccinatie van 12-17-jarigen. Mogelijk gaat dat op voor kwetsbare kinderen met onderliggende aandoeningen. Maar op basis van de hier gepresenteerde cijfers lijkt het erop dat gezonde 12-17-jarigen meer te duchten hebben van de vaccinatie dan van de ziekte zelf. Bovendien zal het doormaken van de ziekte hen mogelijk zelfs een betere immuniteit opleveren.

Wie komt nu op voor het (gezondheids)belang van de 12-17-jarigen?

Van minister Hugo de Jonge van VWS is weinig te verwachten. Zijn tunnelvisie maakt hem daar blind voor. Daardoor is ook niets te verwachten van de onafhankelijke adviesorganen (gezondheidsraad, RIVM, CBG). Zij worden geacht loyaal aan die tunnelvisie mee te werken en hun adviezen daarop af te stemmen.

Nu mag de onafhankelijkheid van deze organen dan wel worden gewaarborgd door wetgeving, procedures en protocollen. Het resultaat van de adviezen hoeft dat allerminst te zijn. Een groep wetenschappers die dienstbaar is aan de minister zal met en heel ander wetenschappelijk onderbouwd advies komen dan een groep kritische wetenschappers. De wetenschappelijke adviezen m.b.t. de aardgaswinning zijn daar een mooi voorbeeld van.

Covid maakt het capaciteitsprobleem in de zorg zichtbaar

Jaren achtereen is de zorgcapaciteit afgeknepen. Er moest maar een stapje bijgezet worden. De jarenlange overbelasting die daar het gevolg van was eist nu zijn tol. Covid eist zorgcapaciteit op en daarin is niet voorzien.

De huidige minister van VWS Hugo de Jonge lijkt niet in staat en is kennelijk ook niet bereid de uitdaging van het capaciteitsprobleem aan te pakken. Niet een project waar je direct resultaten van zult zien maar je moet er wel mee beginnen om ooit resultaat te kunnen oogsten. Zeker nu steeds vaker te horen is dat we zullen moeten leren leven met het virus zal ook de druk op de zorg ten gevolge van het virus een permanente factor blijven. Door de focus alleen op de korte termijn te houden wordt een ernstige vorm van incompetentie zichtbaar bij deze minister.

Leg de focus op het capaciteitsprobleem

Dat Hugo de Jonge drukker is met het aanwijzen van ongevaccineerden als zondebok dan met het oplossen van het capaciteitsprobleem in de zorg, wil niet zeggen dat iedereen dit voorbeeld moet volgen. Daarom vraag ik aan allen, die de vaccinatie van 12-17-jarigen mogelijk hebben gemaakt en/of (nog blijven) steunen, om de hier gepubliceerde cijfers te betrekken. Mogelijk leidt een reflectie op uw motieven en uw argumenten tot een herziening daarvan en deel dat.

Maak verder publiekelijk dat niet het virus, maar de zorgcapaciteit als het voornaamste probleem op de agenda moet komen staan. Pak je dit niet aan dan blijf je van maatregel naar maatregel hoppen.

[naar inhoud]

* * * *

Naar Informatie: Wat is EudraVigilance?

Naar Informatie: Toegang EudraVigilance rapporten bijwerkingen Covid-19 vaccins

Naar Informatie: Line Listing maken in EudraVigilance

Naar: Homepage

Naar: Facebook onderzoekvaccins

Naar: Telegram Channel Onderzoekvaccins

Like of volg deze Facebookpagina en/of het Telegram Channel en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.

 

.