Excuses COVID-19 vaccinatieschade wenselijk?

Publicatiedatum 25-04-2023


Inhoudsopgave

1. Vragen aan Hugo de jonge.
2. Procesgang beantwoording vragen.
3. Nog geen antwoord.


1. Vragen aan Hugo de jonge

Inleiding

Vragen die je aan een ministerie wilt stellen worden omgeleid naar het vragenformulier van de Rijksoverheid. Met dat formulier heb ik op 24 juli 2022 gevraagd of gevraagd of Hugo de Jonge (voormalig minister van VWS) nog steeds achter de stelling staat dat de vaccins veilig. Daarnaast heb ik gevraagd of hij zijn excuses nog gaat aanbieden voor de geleden vaccinatieschade als gevolg van de vaccinaties met de COVID-19 vaccins in de periode dat hij minister van VWS was. Als bron voor de vaccinatieschade heb ik verwezen naar de gemelde bijwerkingen in de EMA database EudraVigilance. In die database zijn de cijfers ook van het Lareb verwerkt. Een reactie op mijn vragen bleef uit. Daarom is in januari 2023 aan de Nationale Ombudsman gevraagd om te bemiddelen. En in maart 2023 heeft VWS aangegeven de vraag in behandeling te nemen.

Wat zeggen de WOB-documenten?

Op 18 maart 2023 heeft Cees van den Bos opnieuw een artikel gepubliceerd op basis van vrijgegeven WOB-documenten. https://bomenenbos.substack.com/p/verontrustende-signalen-bij-start Hierin staat dat in februari 2021, een maand na de start van de COVID-19 vaccinatie campagne, het Lareb overspoeld werd met meldingen van bijwerkingen.

Het Lareb meldt op 8 februari in de 'Werkgroep voorbereiding veiligheidsbewaking', dat er 7 keer meer bijwerkingen zijn gemeld dan het Lareb had verwacht. Bijzonder is dat dit signaal het Lareb minder zorgen baart dan de werkdruk die uit die toevloed van meldingen voortvloeit.

Op 10 feb 2021waren er bij Lareb 7x meer meldingen van bijwerkingen gemeld dan verwacht. Zie wobdoc feb 2021 1 uit 10 nr 1111164

BRON:
https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/45d2be9db5600f8087f79d7dbd3a14ea/documenten-woo-deelbesluit-vaccinaties-en-medicatie-februari-2021-deel-1-van-10.pdf
(zie daarin nr 1111164)

 

Op 9 februari 2021 maakt VWS intern bekend dat het Lareb heeft gemeld dat er 15 mensen die zijn overleden na vaccinatie”. Op 10 februari 2021 blijkt uit het verslag van de ‘Werkgroep voorbereiding veiligheidsbewaking vaccinCOVID’ dat dit er al meer 100 zijn.

Op 10-02-202110 zegt het CBG dat er 100 meldingen van overlijden zijn. Dit komt uit het wob document van feb 2021 1 uit 10 zie daarin nr 1109205

BRON: https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/45d2be9db5600f8087f79d7dbd3a14ea/documenten-woo-deelbesluit-vaccinaties-en-medicatie-februari-2021-deel-1-van-10.pdf
(zie daarin nr 1109205)

De artikelen van Cees van den Bos over de vrijgegeven WOB-documenten zijn een absolute aanrader om te lezen. https://bomenenbos.substack.com/

Massavaccinatie ondanks vele meldingen van ernstige bijwerkingen

Ondanks de talloze meldingen van ernstige bijwerkingen en overlijdensgevallen gaat de massavaccinatie dan onverminderd door. Het devies blijft: vaccineren is de enige uitweg uit de coronacrisis. Ook toen bekend werd dat het vaccin de transmissie niet voorkomt en dat je opnieuw besmet kunt raken met het COVID-19 virus, bleef de tunnelvisie leidend. Het verhogen van de vaccinatiegraad stond centraal. De vaccinatieschade speelt geen enkele rol.

Veel meer meldingen van ernstige bijwerkingen dan verwacht

Als de eerste verontrustende signalen binnenkomen adviseert het CBG zelfs om bij overlijden niet te stellig te zeggen dat vaccinatie geen rol heeft gespeeld in het overlijden. Benadrukt moet worden …”dat de bijwerkingen van vaccinatie zoals koorts soms fataal kunnen zijn voor zeer kwetsbare mensen met onderliggend lijden.“… Door daar de nadruk op te leggen wek je de suggestie dat overlijden na een COVID-19 vaccinatie alleen bij ouderen met onderliggende aandoeningen voorkomt.

Met selectieve informatie is beïnvloed overheid de keuze

De informatie, die uit de WOB documenten naar voren is gekomen, geeft aan dat kritische informatie over de bijwerkingen niet met de burgers is gedeeld. Hierover had de burger in het kader van ‘Informed Consent’ geïnformeerd moeten worden. Nu was hij niet in staat een evenwichtige risicoanalyse te maken om zich wel of niet te laten vaccineren. Te goeder trouw hebben velen zich laten vaccineren zonder dat zij werden geïnformeerd over de risico’s van de ernstige bijwerkingen die toen wel bekend waren. Het geeft een extra dimensie aan de vraag over de veiligheid en of Hugo de Jonge nog excuses gaat aanbieden. Excuses voor de vaccinatieschade veroorzaakt door de COVID-19 vaccins in de periode dat hij minister was van VWS.

Het moeizame proces om mijn vragen onder de aandacht te brengen van VWS is hieronder beschreven.

[Naar de Inhoudsopgave]


2.Procesgang vragen aan Hugo de jonge (ex min van VWS)

Communicatie met de Rijksoverheid

24 juli 2022

Het COVID-19 vaccin heeft veel vaccinatieschade veroorzaak bij leeftijdsgroepen de weinig van het virus te vrezen hadden. Aan Hugo de Jonge wordt gevraagd verzoek om excuses aan allen die met vaccinatieschade te maken hebben gehad. De vraag wordt verzonden via het contactformulier Rijksoverheid.

25 juli 2022

Een erratum volgt om twee storende fouten in de tekst te corrigeren. Fouten komen altijd ongelegen, maar dit is wel heel vervelend. Het getal van 6.255 overlijdensgevallen moet worden vervangen door 26.255 en het woord vaccinatie bij de vragen moet worden vervangen door vaccinatieschade. De gecorrigeerde tekst komt er dan als volgt uit te zien:

De gecorrigeerde tekst met vragen

24-07-2023
Geachte heer De Jonge (voormalig minister van VWS)

Het volgende leg ik u voor.

Totaal aantal meldingen na een COVID-19 injectie.
Van 1 januari 2021 t/m 5 juli 2022 zijn in EudraVigilance 1,9 miljoen meldingen binnengekomen van personen met 1 of meer vermoedelijke bijwerkingen na een injectie met een COVID-19 vaccin. Hierbij gaat het 1 miljoen ernstige bijwerkingen waaronder 26.255 overlijdensgevallen.

12-17-jarigen.

Bij de 12-17-jarigen gaat het om 29.951 meldingen. Hiervan zijn er 21.052 (70%) ernstig van aard waaronder 130 meldingen van overlijden. In deze leeftijdsgroep zijn 1505 gevallen van myocarditis gemeld. Hierbij zijn 9 gevallen van overlijden gemeld: Pfizer 8 keer en Moderna 1 keer.

3-11-jarigen.

Bij de groep 3 t/m 11 jaar zijn 4.476 meldingen geregistreerd in de EMA database EudraVigilance. Opvallend is dat 4.159 (93%) van de meldingen ernstig van aard zijn, waaronder 23 meldingen van overlijden. Er zijn bij de 3-11-jarigen 44 gevallen van myocarditis gemeld waaronder 2 overlijdensgevallen.

Tot slot:

Meneer de Jonge als minister van VWS kreeg u de volgende vraag voorgelegd: Heeft u wel eens getwijfeld aan de veiligheid van de COVID-19 vaccins?
Meneer de Jonge weet u nog wat u reactie was: NEE NOOIT.

De gezondheidsschade is enorm zoals blijkt uit de gegevens van EudraVigilance. U moet niet wegduiken achter het scherm dat er door de vaccins veel meer levens zijn gered. De vraag heeft betrekking op de veiligheid van de COVID-19 vaccins. En alleen al het feit dat myocarditis is opgenomen als bijwerking van het vaccin maakt dat het vaccin niet veilig is.

Ik houd u politiek en moreel verantwoordelijk voor dat leed. En al die mensen met vaccinatieschade en vaccinatieleed door het overlijden van hun dierbaren, die gedaan hebben waar u om vroeg, trapt u na zolang u hen geen gemeende excuses aanbiedt.

Voor de cijfers en trends over bijwerkingen en overlijdensgevallen heb ik gebruik gemaakt van

Verantwoording onderdeel “Agenda2030”

Mijn vragen aan u zijn de volgende:

1) Staat u nog steeds achter de stelling dat de COVID-19 vaccins veilig zijn?
2) Voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk voor de vaccinatieschade veroorzaakt door de COVID-19 vaccins voor de periode dat u minister van VWS was?
3) Gaat u nog excuses aanbieden voor de vaccinatieschade veroorzaakt door de COVID-19 vaccins voor de periode dat u minister van VWS was?

In afwachting van uw reactie verblijf ik
Hoogachtend,

 

(Vervolg) communicatie met de Rijksoverheid

25 juli 2022

ERRATUM Ontvangstbevestiging

26 juli 2022

De Rijksoverheid meldt dat de vraag is doorgestuurd (1e keer) naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij gaan de vraag beantwoorden.

Er volgt nog een reactie van de rijksoverheid. Hierin staat ook dat de vraag is doorgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zij die vraag gaan beantwoorden.
Kennelijk wordt mijn vraag en het erratum daarop apart behandeld. Waarschijnlijk hoort het laatste kenmerk bij het erratum. De procedure (of het systeem) is hier niet duidelijk in.

29 augustus 2022

Na een maand is het tijd voor een rappel op de beide reacties van de Rijksoverheid. De vraag is wanneer een antwoord op mijn vraag is te verwachten.

30 augustus 2022

Een reactie van de Rijksoverheid volgt. Ook nu is niet duidelijk bij welk rappel dit hoort. Ze hebben de vraag opnieuw (2e keer) naar VWS gestuurd.

…”Wij kunnen niet achterhalen wat de status van beantwoording is, omdat wij uw vraag hebben doorgestuurd naar ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw vraag.”

Dit is een probleem. De Rijksoverheid kan het bericht niet meer volgen nadat ze het hebben doorgestuurd en de burger staat met lege handen in de wacht. Dit is klantonvriendelijk …

Ook nu volgt er een tweede reactie. De boodschap is identiek aan de andere boodschap. Voor de gebruiker van het systeem is het misschien logisch dat elke bericht een ander kenmerk krijgt. Voor mij als burger is dat zeer verwarrend.

Klacht

6 november 2022

Ik dien een klacht in om mijn ongenoegen te uiten over dit klant onvriendelijke systeem.

7 november 2022

Een dag later is er een reactie met weer een nieuw kenmerk. Mijn vraag wordt nog een keer doorgestuurd naar VWS (3e keer).

9 november 2022

Ik stuur een rappel over mijn klacht.
Dat de vraag opnieuw naar VWS is gestuurd doet niets af aan mijn klacht. Die gaat over de werkwijze en ik vraag hoe mijn klacht in behandeling wordt genomen.

10 november 2022

Reactie op de rappel klacht. De klacht kan niet behandeling worden genomen omdat het gaat om mijn persoonlijke mening over de manier van rappels sturen. Mijn bericht zal ter informatie worden doorgestuurd naar het Ministerie van Algemene Zaken, zodat zij op de hoogte zijn van mijn mening.

11 november 2022

Ik stuur een tweede reactie op het rappel van mijn klacht. Deze reactie is genuanceerder en maakt duidelijk dat een klacht over het beleid (zoals mijn klacht wordt aangemerkt) wordt afgehandeld als een mening. Een klacht over het functioneren van een ministere wordt afgehandeld als klacht. Verder wordt nu netjes gewezen op de mogelijkheid om contact op te nemen met de N.O. Mijn vraag is nogmaals (4e keer) naar VWS gestuurd

8 januari 2022

Opnieuw een rappel verstuurd naar de Publieksvoorlichting Rijksoverheid m.b.t. het bericht en de klacht:.
- Ik wijs er op dat ik nog steeds geen reactie heb ontvangen van VWS.
- Daarnaast vraag ik ook of ze mijn klacht nog een keer willen doorsturen met het verzoek om inhoudelijk reactie.
- Verder geef ik aan dat ik de N.O. zal vragen om te bemiddelen.

Nationale Ombudsman (N.O.)

8 januari 2022

Ik verstuur een verzoek om bemiddeling naar de Nationale Ombudsman.

9 januari 2023

Bericht van de N.O. dat mijn klacht in behandeling wordt genomen.

16 februari 2023

Een medewerker van de N.O. belt mij. Deze gaat contact opnemen met VWS..

VWS

17 maart 2023

De klachtencoördinator van VWS belt mij. VWS neemt mijn klacht en vragen die ik bij de N.O. heb ingediend in behandeling

Tussen het eerste bericht en deze reactie zit bijna 8 maanden en geen 2 zoals VWS het wil doen laten lijken.

[Naar de Inhoudsopgave]


3. Nog geen antwoord

Tot op heden (zie publicatiedatum) is er nog geen reactie van VWS gekomen.

[Naar de Inhoudsopgave]

*****

A) Naar: Homepage Onderzoekvaccins 

B) Naar: Facebook Onderzoekvaccins

C) Naar: MeWe Onderzoekvaccins 

D) Naar: Telegramkanaal Onderzoekvaccins 

Abonneer je op het Telegramkanaal en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website. Het abonneren in Telegram is hetzelfde als volgen op Facebook.