KNMP halve waarheid veiligheid bmr-vaccin?

Publicatiedatum website 21-05-2020


Inhoud

1 Samenvatting en Conclusie
1.1 De casus
1.2 KNMP geeft desinformatie over veiligheid bmr-vaccin
1.3 Bewering KNMP staat ter discussie niet de rol van het CHMP
1.4 KNMP negeert bestuurlijke toezegging
1.5 Conclusie
2 De casus
3 Weerlegging onderbouwing KNMP
3.1 (A) De Scientific Discussion uit 2006
3.1.1 Onderzoek test effect wijziging productiemethode
3.1.2 Geen separaat veiligheidsonderzoek
3.1.3 Rol veiligheid bij verstrekken handelsvergunning onbekend
3.2 (B) Het post-marketing review 
3.2.1 Conclusie geldt alleen voor het post-marketing review
3.2.2 Opmerkingen met betrekking tot het review en de conclusie
3.3 De bestuurlijke toezegging tot aanpassing
4 Klachtafhandeling bestuur KNMP
4.1 Klacht gericht aan bestuur KNMP (24 april 2019)
4.1.1 Inleiding
4.1.2 RIVM: veiligheid bmr-vaccin niet met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen 
4.1.3 Bestuurlijke toezegging tot aanpassing van de tekst
4.1.4 Actielijn staatssecretaris Blokhuis van VWS: tegengaan onjuiste informatie
4.2 De reactie van het bestuur de KNMP(7 mei 2019)
4.3 Nawoord Onderzoekvaccins op de reactie van het KNMP
4.3.1 (1) KNMP negeert kanttekeningen fabrikant
4.3.2 (2) Handelsvergunning wel relevant maar niet voor onderbouwing bewering
4.3.3 (3) KNMP negeert context bij conclusie onderzoek
4.3.4 (4) Onderzoek doen naar veiligheid is geen bewijs van veiligheid
4.3.5 (5) Bestuurlijke toezegging genegeerd
5 Tot slot


1 Samenvatting en Conclusie

(terug naar inhoudsopgave)

KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
(beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers)

1.1 De casus

Op de website www.apotheek.nl staat dat uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bmr-vaccin bij kinderen werkt en veilig is. De discussie met de KNMP over de onderbouwing van deze bewering heeft zich afgespeeld tussen 22-11-2018 en 07-05-2019. De fabrikant van het bmr-vaccin is Merck, Sharp & Dohme.

1.2 KNMP geeft desinformatie over veiligheid bmr-vaccin

Bij de onderbouwing van de bewering hebben twee onderzoeken een centrale rol gespeeld:

– De Scientific Discussion (2006);
– De post-marketing review (2012).

De KNMP heeft de discussie afgesloten met de conclusie dat de KNMP geen aanleiding ziet om de tekst aan te passen. Daarmee negeert de KNMP belangrijke beperkingen uit de aangehaalde onderzoeken voor hun onderbouwing.

– In de Scientific Discussion wordt de veiligheid van de productiemethode onderzocht en niet de veiligheid van het bmr-vaccin. Ook separaat onderzoek naar de veiligheid van het bmr-vaccin wordt niet gedaan.
– De conclusie uit de post-marketing review mag niet worden gegeneraliseerd, omdat de data niet representatief is.

Met een kleine aanpassing van de tekst kan het KNMP tegemoetkomen aan die beperkingen. Het KNMP kiest daar niet voor en geeft de consument een onvolledig en daarmee misleidend beeld over de veiligheid van het bmr-vaccin.

1.3 Bewering KNMP staat ter discussie niet de rol van het CHMP

Het CMHP heeft gesteld dat de voordelen groter waren dan de nadelen en heeft geadviseerd het bmr-vaccin MMRVAXPRO op de Europese markt toe te laten. Voor de KNMP betekent dit dat het bmr-vaccin veilig is. Terwijl nergens uit blijkt welke rol de veiligheid heeft gespeeld bij de afweging van de voor- en nadelen.

1.4 KNMP negeert bestuurlijke toezegging

De KNMP is een bestuurlijke toezegging om de tekst aan te passen zonder nadere toelichting niet nagekomen. De KNMP is daarmee voor mij bestuurlijk onbetrouwbaar gebleken.

1.5 Conclusie

De KNMP heeft niet aannemelijk kunnen maken dat uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bmr-vaccin veilig is. Handhaving van deze tekst op hun website is misleidend voor de consument.


2 De casus

(terug naar inhoudsopgave)

De website Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP. Op de website Apotheek.nl is te lezen dat uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bmr-vaccin veilig is.


https://www.apotheek.nl/medicijnen/bmr-vaccin-bij-kinderen/kindertekst#ervaring-bij-kinderen
Gecheckt op 20-05-2020.

Er staat:
…” Het BMR-vaccin is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 6 maanden. Registratie betekent dat de fabrikant het BMR-vaccin bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.”…

Het gaat om de laatste zin.


3 Weerlegging onderbouwing KNMP

(terug naar inhoudsopgave)

Volgens het RIVM kan de veiligheid van het BMR-vaccin niet met wetenschappelijk onderzoek worden bewezen. Het RIVM heeft mij dat per mail bevestigd. In mijn brief van 28-02-2019 aan Staatssecretaris Blokhuis is een deel uit de mail te lezen. Deze brief is te lezen op de website onderzoekvaccin.nl [https://onderzoekvaccins.nl/reactie-op-verder-met-vaccineren/]. Ondanks inspanning van de Nationale Ombudsman heeft VWS hier nog niet inhoudelijk op gereageerd.

Beschikt de KNMP over onderzoek dat het RIVM niet heeft? Ik neem contact op. Er ontstaat een discussie met de KNMP over de onderbouwing van deze bewering. Die emailwisseling heeft zich afgespeeld tussen 22-11-2018 en 07-05-2019

Volgens de KNMP is er voldoende onderbouwing voor de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin. Twee documenten spelen daarbij een centrale rol;

(A) De Scientific Discussion uit 2006.

[https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-discussion/m-m-rvaxpro-epar-scientific-discussion_en.pdf ].

(B) Het Post-marketing review uit 2012

Vaccine. 2012 Nov 6;30(48):6918-26. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.08.057. Epub 2012 Sep 7. Measles, mumps, and rubella virus vaccine (M-M-R™II): a review of 32 years of clinical and postmarketing experience.
Lievano F1, Galea SA, Thornton M, Wiedmann RT, Manoff SB, Tran TN, Amin MA, Seminack MM, Vagie KA, Dana A, Plotkin SA.
[https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.08.057

3.1 (A) De Scientific Discussion (2006)

De KNMP wijst op het volgende:

…” In een onderzoek onder 1 279 kinderen leidde M-M-RvaxPro tot hetzelfde niveau aan immuunrespons als een vergelijkingsvaccin: meer dan 98% van de gevaccineerde patiënten bleken voldoende antilichamen tegen de drie virussen te hebben. “…

Daar valt het volgende tegen in te brengen.

3.1.1 Onderzoek test effect wijziging productiemethode

(1) Het onderzoek (met code 009) uit de Scientific Discussion onderzoekt of de verandering van een hulpstof in het productieproces effect heeft op de werking van het bmr-vaccin.

Scientific Discussion 2006, p1

Het vaccin wordt niet getest maar de productiemethode. Het bmr-vaccin is identiek gebleven. De ene groep krijgt het bmr-vaccin MMR-II dat is geproduceerd met HSA (human serum albumine). De andere groep krijgt het bmr-vaccin dat is geproduceerd met rHA (recombinant human Albumin). Ter onderscheiding wordt dit bmr-vaccin in Europa MMRVAXPRO genoemd. In de rest van de wereld is de naam MMR-II gebleven. Uit het onderzoek komt naar voren dat het resultaat vergelijkbaar is. Wel is er bij MMRVAXPRO significantie toename gemeten van het aantal meldingen van pijn en zwellingen op de plaats van de injectie.

Scientific Discussion 2006, p27

Dit onderzoek van de fabrikant wordt door de KNMP gebruikt om de veiligheid van het bmr-vaccin mee aan te tonen. Maar er is geen uitleg, geen verwijzing of citaat van de KNMP waar ze op doelen. Beide productiemethode leveren een bmr-vaccin op dat vergelijkbare resultaten oplevert. Wat betreft de veiligheid betekent het dat de beide productiemethoden een even veilig of even onveilig bmr-vaccin opleveren. De fabrikant wijst op de ruime ervaring met het bmr-vaccin MMR-II. Hiermee onderbouwt de fabrikant dat MMRVAXPRO dus even veilig is. Deze onderbouwing voor de veiligheid van het bmr-vaccin MMRVAXPRO kan echter niet worden aangemerkt als onderzoek.

Er wordt ook geen aanvullend onderzoek door de fabrikant gedaan naar de veiligheid van het bmr-vaccin.

3.1.2 Geen separaat veiligheidsonderzoek

(2) Op diverse plaatsen staat in de ‘Scientific Discussion’ dat er door de fabrikant geen onderzoek is gedaan naar de veiligheid van het vaccin:

– …“Experimental studies to demonstrate absorption, distribution, metabolism and excretion of the active ingredients in M-M-RVAXPRO have not been performed for any of the component viruses”… (p.13).
– …”No pharmacokinetics studies have been conducted.”…(p.15)
– …”No clinical pharmacology studies have been conducted”… (p.15 onder het kopje Pharmacodynamics).

3.1.3 Rol veiligheid bij verstrekken handelsvergunning onbekend

(3) Het CHMP vindt de voordelen groter dan de nadelen en adviseert om het bmr-vaccin MMRVAXPRO op de Europese markt toe te laten.

– De voor- en nadelen die een rol hebben gespeeld bij de afweging worden niet genoemd.
– De weging van de voor- en nadelen is niet bekend.
– Welke rol de veiligheid van het bmr-vaccin heeft gepeeld bij de afweging is niet bekend.
– Doorslaggevend bij de overweging van het CHMP zou de continuïteit van de productiecapaciteit geweest kunnen zijn. Die zou in de nabije toekomst in gevaar kunnen komen als de vraag naar HSA het aanbod zou kunnen gaan overschrijden.
– Uit de afweging van het CHMP is niet af te lijden dat uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bmr-vaccin veilig is.

3.2 (B) Het post-marketing review

Het tweede onderzoek waar het KNMP naar verwijst is een post-marketing review uit 2012. Dit onderzoek is in opdracht van en bekostigd door Merck, Sharp & Dohme, de fabrikant van het bmr-vaccin.

3.2.1 Conclusie geldt alleen voor het post-marketing review

De conclusie uit dit post-marketing review is:

…” Over its 32-year history, ≈ 575 million doses of M-M-R™II have been distributed worldwide, with 17,536 AEs voluntarily reported for an overall rate of 30.5 AEs/1,000,000 doses distributed. This review provides evidence that the vaccine is safe and well-tolerated.”…

Vertaald:

…”In de 32-jaar (tussen 1978-2010) is wereldwijd 575 miljoen keer gevaccineerd met het middel MMR-II. Wereldwijd werden 17.536 bijwerkingen vrijwillig gerapporteerd. Dat zijn 30,5 bijwerkingen per miljoen bmr-vaccinaties. Deze review toont aan dat het vaccin veilig is en goed wordt verdragen.”…

Voor de KNMP is dit een belangrijke pijler bij de onderbouwing van hun stelling. In de laatste zin van de samenvatting staat dat het bmr-vaccin veilig is. Wat is daar tegenin te brengen?

Het post-marketing systeem is geen representatieve steekproef. De conclusie mag niet worden generaliseerd. Met andere woorden: het vaccin is veilig voor zover dat uit de onderzochte meldingen is na te gaan. Hoe het in zijn algemeenheid zit met de veiligheid van het bmr-vaccin is op basis van dit review niet te zeggen. De KNMP doet dat wel en verspreidt daardoor nu misinformatie over de veiligheid van het bmr-vaccin.

3.2.2 Opmerkingen met betrekking tot het review en de conclusie

Enkele opmerkingen:

(1) Welke grenswaarden bij de term ‘veilig’ horen wordt niet vermeld. Het is niet duidelijk wanneer het veilig, veilig genoeg of redelijk veilig genoemd mag worden. Er wordt ook niet aangegeven wie de norm bepaalt. Het lijkt nu een subjectieve waardering op basis van plausibiliteit. (Wij van wc-eend….)

(2) In dit post-marketing review wordt geen onderscheid gemaakt tussen het MMR-II en het MMRVAXPRO vaccin. In het review schrijven de onderzoekers dat in 2006 het serum albumine (HSA) werd vervangen door recombinant human albumine (rHA) bij de vervaardiging van MMR-II. Ze voegen daar aan toe dat die versie van het vaccin in 2006 in de Europese Unie in licentie werd gegeven onder de naam MMRVAXPRO. Hiermee wordt nog eens bevestigd dat het onderzoek in de Scientific Discussion met 1279 personen niet het bmr-vaccins is getest maar het effect van de productiemethode op het vaccin.

(3) De onderzoekers schrijven dat het post-marketing rapportagesysteem zijn beperkingen heeft. Het is een incompleet en passief rapportagesysteem gebaseerd op vrijwillige meldingen. Op de werkelijke aantallen is geen zicht


(Post-marketing review 2012, p6924)

(4) In het post-marketing review staat dat er 136 overlijdensgevallen zijn gemeld na vaccinatie met het bmr-vaccin. Dat betekent dat dit aantal dus veel hoger kan liggen. Het is opvallend dat in de samenvatting van het review, het overlijden na een bmr-vaccinatie niet is genoemd.

(5) Het post-marketing systeem is geen representatieve steekproef. De conclusie uit dit review mag niet worden generaliseerd.

3.3 De bestuurlijke toezegging tot aanpassing

In Nederland bestaan verschillende gedragscodes waarin regels worden gesteld voor het maken van reclame voor producten en over de samenwerking van zorgaanbieders en het bedrijfsleven. De Keuringsraad is als kennis- en adviescentrum het aanspreekpunt voor al uw vragen over deze gedragscodes.
De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) stelt gedragsregels voor reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. www.cgr.nl

Ik heb deze casus aan de Keuringsraad van de Reclame Code Commissie voorgelegd. Hierop wordt als volgt gereageerd:

…”Aangezien uw melding geen reclame voor (recept)geneesmiddelen betreft, valt dit buiten de gedragscodes van de KOAG en de CGR. Wij hebben echter contact gehad met de KNMP, die vertegenwoordigd is in het bestuur van zowel de KOAG als de CGR, en zij zijn het daar bij nader inzien met u eens dat de betreffende informatie niet helemaal juist is. Ze gaan dit zo spoedig mogelijk aanpassen en danken u voor uw oplettendheid.”…

Dit meldt ik mijn contactpersoon bij het KNMP, maar hier wordt niet op ingegaan. De discussie stagneert. Als niet meer op mijn e-mails wordt gereageerd besluit ik een klacht in te dienen bij het bestuur van het KNMP.


4 Klachtafhandeling bestuur KNMP

(terug naar inhoudsopgave)

4.1 Klacht gericht aan bestuur KNMP (24 april 2019)

De kopjes zijn in de web versie van de klacht toegevoegd voor de leesbaarheid.

4.1.1 Inleiding

Geacht bestuur van het KNMP,

U schrijft op uw website:

…”Ervaring bij kinderen:
Het BMR-vaccin is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 6 maanden. Registratie betekent dat de fabrikant het BMR-vaccin bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.”…

https://www.apotheek.nl/medicijnen/bmr-vaccin-bij-kinderen/kindertekst#ervaring-bij-kinderen

4.1.2 RIVM: veiligheid bmr-vaccin niet met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen

Ik heb het RIVM en het CBG-MEB geraadpleegd en de conclusie is dat er geen (wetenschappelijk) onderzoek is van de fabrikant waarmee de veiligheid van het BMR vaccin is aangetoond. De consensus dat de langdurige ervaring met het BMR-vaccin en de over het algemeen milde bijwerkingen de grondslag vormen voor de bewering dat het vaccin veilig is, bestrijd ik niet. Wel bestrijd ik de opmerking dat die veiligheid is aangetoond door onderzoek van de fabrikant. Op mijn vraag naar dat onderzoek is vooralsnog niet gereageerd. Derhalve kan ik stellen dat de informatie, die u verstrekt over dat onderzoek van de fabrikant, naar mijn mening onjuist is.

Op 22 november 2018 stuur ik een mail hierover naar de webmaster. Het mailcontact dat volgt was onder de maat. Dat contact wordt op 29 november 2018 overgenomen door […] de coördinator Patiënteninformatie, KNMP. Zij reageert wel inhoudelijk en betoogt uitgebreid en gedocumenteerd dat het BMR-vaccin veilig is. In mijn verweer wijs ik erop dat in haar betoog geen verwijzing zit naar onderzoek van de fabrikant waaruit blijkt dat het BMR-vaccin veilig is. Zonder afsluitende berichtgeving wordt de discussie gestaakt.

4.1.3 Bestuurlijke toezegging tot aanpassing van de tekst

Over dit inhoudelijke geschilpunt heb ik ook contact met het CGR. Op dinsdag 29 januari 2019 verneem ik van mevrouw […] dat het CGR contact heeft gehad met de KNMP, die vertegenwoordigd is in het bestuur van zowel de KOAG als de CGR. Ze meldt dat de KNMP (helaas wordt geen naam genoemd) bij nader inzien het met mij eens is en dat de betreffende informatie niet helemaal juist is. Ze gaan dit zo spoedig mogelijk aanpassen en ik word bedankt voor mijn oplettendheid. Dit bericht stuur ik op dezelfde dag naar […] de coördinator Patiënteninformatie met de vraag wanneer die aanpassing is te verwachten.

4.1.4 Actielijn staatssecretaris Blokhuis van VWS: tegengaan onjuiste informatie

Tot mijn verbazing volgt er een emailwisseling met de […] coördinator juridische zaken, KNMP. Een herhaling van zetten. Maar van enige bereidheid tot aanpassing lijkt nu geen sprake meer te zijn. Na mijn reactie naar hem op 7 maart 2019 en mijn rappel op 18 maart lijkt die discussie ook zonder afsluitende berichtgeving te zijn gestaakt.

Dit past niet bij een organisatie met uw statuur. Ik hoop dat u mijn klacht over de wijze waarop de communicatie binnen uw instelling met mij is verlopen in behandeling wil nemen en mij alsnog de gevraagde informatie (het onderzoek van de fabrikant) verstrekt of de gewraakte passage op uw website aanpast in lijn met de eerdere toezegging en in lijn met de wens van de Staatssecretaris Blokhuis van VWS. In de Kamerbrief “verder met vaccineren” d.d. 19 november 2018 geeft hij aan dat één van zijn 6 actielijnen het tegengaan van onjuiste informatie is.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,”…

4.2 De reactie van het bestuur de KNMP(7 mei 2019)

In het eerste deel wordt mijn klacht herhaald. Daarna gaat het verder met:

…” Wat betreft de inhoudelijke kant van uw klacht (er is geen onderzoek van de fabrikant waarmee de veiligheid van het BMR vaccin is aangetoond) blijft de KNMP achter de eerdere inhoudelijke reactie staan. Het vaccin heeft een handelsvergunning gekregen en is dus lege artis beoordeeld op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. De fabrikant heeft bevestigd dat er onderzoek naar de veiligheid is gedaan. Het is niet de taak van de KNMP in een geval als dit op de stoel van de vergunninghouder en registratieautoriteit te gaan zitten en de wijze van handelsvergunningsverlening en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek aan te kaarten. De KNMP mag afgaan op de handelsvergunning.”

De KNMP beschouwt de discussie daarom ook als afgesloten. Dat u het daar niet mee eens bent, is uw recht maar tot tekstaanpassing ziet de KNMP geen aanleiding.

Het spijt me dat op uw mails van 7 en 18 maart geen reactie is gestuurd. Het had de KNMP gesierd als u eerder duidelijk was gemaakt dat de KNMP de discussie als afgesloten beschouwde.

Met vriendelijke groet,”… 

4.3 Nawoord Onderzoekvaccins op de reactie van het KNMP
4.3.1 (1) KNMP negeert kanttekeningen fabrikant

Wat betreft de inhoudelijke kant (er is geen onderzoek van de fabrikant waarmee de veiligheid van het BMR vaccin is aangetoond) blijft de KNMP achter de eerdere inhoudelijke reactie staan.

De KNMP geeft niet aan waarom ze de conclusie uit het post-marketing onderzoek over nemen terwijl uit het onderzoek blijkt dat de conclusie niet gegeneraliseerd mag worden.

In het post-marketing review staat dat er 136 gevallen van overlijden na de bmr-vaccinatie zijn gemeld. Dat het werkelijke aantal een veelvoud daarvan kan zijn is voor de KNMP niet relevant voor de veiligheid. De kans op overlijden is klein, maar het melden ervan wordt genegeerd. Immers: what you focus on expands.

4.3.2 (2) Handelsvergunning wel relevant maar niet voor onderbouwing bewering

De secretaris schrijft dat het vaccin een handelsvergunning heeft gekregen en is dus met de nodige zorgvuldigheid beoordeeld op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

De zorgvuldigheid bij dat proces heb ik niet ter discussie gesteld. Ik beschik ook niet over documentatie om te kunnen oordelen over die zorgvuldigheid. Voor de onderbouwing van de bewering van de KNMP beperk ik mij tot de documenten waar het KNMP naar heeft verwezen. De Scientific Discussion is er één van. In dat document heeft het CMHP bij het advies voor een handelsvergunning gezegd dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De rol die de veiligheid bij deze afweging heeft gespeeld is niet bekend. Het is ook niet bekend welke rol het onderzoek van de fabrikant hierin heeft gespeeld. Het CHMP zegt in ieder geval niet dat uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bmr-vaccin veilig is.

Los van het feit dat het een en ander niet is te controleren, staat de handelsvergunning en de rol van het CHMP niet ter discussie. Het gaat om de onderbouwing van de bewering van de KNMP dat uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bmr-vaccin veilig.

4.3.3 (3) KNMP negeert context bij conclusie onderzoek

De KNMP schrijft: “De fabrikant heeft bevestigd dat er onderzoek naar de veiligheid is gedaan”. Ook dit aspect is niet relevant omdat het geen onderdeel van de vraagstelling is. Het is niet de vraag of er onderzoek is gedaan, maar met welk onderzoek de bewering van de KNMP is te onderbouwen. Het is de KNMP zelf die de context negeert bij de onderzoeken die de KNMP zelf heeft aangedragen.

4.3.4 (4) Onderzoek doen naar veiligheid is geen bewijs van veiligheid

De KNMP schrijft: “Het is niet de taak van de KNMP in een geval als dit op de stoel van de vergunninghouder en registratieautoriteit te gaan zitten en de wijze van handelsvergunningsverlening en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek aan te kaarten.”

Dat is ook geen onderdeel van de vraag. Het gaat om de onderbouwing van de bewering dat uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bmr-vaccin veilig is. De KNMP zet dit op hun website. De KNMP is daar dan inhoudelijk zelf verantwoordelijk voor.

4.3.5 (5) Bestuurlijke toezegging genegeerd

De eerdere bestuurlijke toezegging van de KNMP om de tekst aan te passen wordt genegeerd. Dat is niet netjes van het bestuur van de KNMP.


5 Tot slot

(terug naar inhoudsopgave)

De KNMP lijkt een tunnelvisie te hebben ontwikkeld bij de veiligheid van het bmr-vaccin. Nuancerende informatie uit de onderzoeken van de fabrikant wordt genegeerd. Het leidt tot misleidende informatie over de veiligheid van het bmr-vaccin.
Dit is ernstig omdat de KNMP een grote verantwoordelijkheid heeft bij het doorgeven van informatie.

De KNMP ondersteunt apothekers door informatie aan te bieden. Deze geven hun kennis door aan de jeugdartsen en -verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers die verbonden zijn in de Vaccinatiealliantie, die Staatssecretaris Blokhuis in het leven heeft geroepen. Deze ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie geven hun kennis over het bmr-vaccin weer door aan ouders.

De aanpak van onjuiste informatie is een kernpunt van de vaccinatiealliantie. Om geloofwaardig over te komen zou de vaccinatiealliantie ook de KNMP moeten aangespreken op deze misinformatie.

Lees mijn verzoek daartoe aan de Vaccinatiealliantie [verzoek

* * * * *

Naar:  top

Naar: verzoek aan Vaccinatiealliantie
Naar: Homepage  
Naar: Facebook onderzoeksvaccins  

Like of volg deze Facebookpagina en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.