Bezwaren verlenging Digitaal EU COVID certificaat.

Publicatiedatum: 17-02-2022
Update: 18-02-2022 (punt 4F toegevoegd)


Inhoudsopgave

1) De verlenging van het Digitale EU COVID Certificaat.
2) Burgers kunnen bezwaar maken tot t/m 8 april.
3) Kritische opmerkingen op het voorstel tot verlenging van het Digitale EU COVID Certificaat (Verordening EU 2021/953).
4) Toelichting bij de kritische opmerkingen.
5) Tot slot.


1) De verlenging van het Digitale EU COVID Certificaat.

Inleiding

Het is waarschijnlijk de bedoeling dat de verlenging van het Digitale EU COVID Certificaat in juni 2022 stilzwijgend wordt voltrokken. Een ontwikkeling met grote gevolgen waarvan velen niet eens weten dat die zich aan het voltrekken is. Met de worst van veiligheid tegen COVID19 virus wordt het begin van de elektronische (nu nog) medische enkelband in de persoonlijke levenssfeer binnen gehengeld. Maar burgers kunnen hiertegen nog bezwaar maken tot en met 8 april 2022.

Waar gaat het over?

Voorblad verordening EU-2021/953 Digitaal EU COVID certificaat

Het Digitale EU COVID Certificaat is in Nederland gekoppeld aan de Corona-Check-App. In juni 2022 verloopt de regelgeving (verordening EU 2021/953) voor het Digitale EU COVID Certificaat. De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om dit met 1 jaar te verlengen en op een paar punten uit te breiden. Op pagina 29 lezen we dat de geraamde kosten voor deze verlenging een slordige 10 mld (tien miljard) euro bedragen voor de jaren 2022 en 2023. Maar er zijn meer kritische kanttekeningen te maken.

[Naar inhoudsopgave]


2) Burgers kunnen bezwaar maken tot t/m 8 april.

EEN ACCOUNT AANMAKEN

Het is mogelijk om tot en met 8 april feedback op dit voorstel te geven. Je moet wel eerst een account aanmaken. Je naam en email zijn daarbij voldoende. De onderstaande link kan je daarvoor gebruiken. Lees ook even de feedbackregels. Hierin staat onder andere dat gekopieerde bijdragen d.w.z. dezelfde inhoud, die meer dan eens door dezelfde gebruiker wordt geplaatst, zullen worden verwijderd. Je mag één of meer van de onderstaande kritische kanttekeningen gebruiken maar geef daar een beetje je eigen draai aan anders bestaat de kans dat dit wordt verwijderd.

Link om een account te aan te maken:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_nl

Voorbereiding feedback

Het is raadzaam om in ieder geval de eerste drie bladzijden van de motivatie van het voorstel te lezen. Na de motivering begint op pagina 11 de tekst van het voorstel. En op pagina 18 start het Financieel Memorandum. De onderstaande link brengt je naar de webpagina waar het voorstel (34 pag.) is te downloaden. Hier kan je ook doorklikken naar het feedback formulier.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

[Naar inhoudsopgave]


3) Kritische opmerkingen op het voorstel tot verlenging van het Digitale EU COVID Certificaat (Verordening EU 2021/953).

1) Er wordt in de motivatie nog steeds uitgegaan van een buitengewone bedreiging voor de volksgezondheid is. Met de mutatie van het virus naar de omikronvariant is dit een achterhaald uitgangspunt geworden. De toename van de positieve PCR-testen leiden niet tot een extra belasting van het zorgstelsel. Steeds meer mensen belanden in het ziekenhuis met en niet door Corona. Steeds meer landen schaffen de beperkende maatregelen af. Een verlenging van het digitale EU-COVID-certificaat is daarom niet wenselijk.

2) De verlenging is bovendien uiterst kostbaar (10 miljard euro) waarbij geen enkele relatie is gelegd met enige vorm van gezondheidswinst. (Kostenraming p.29)

EU-2021/951 raming kosten 10 mld voor 2022 en 2023

3) Het voorstel voldoet niet aan subsidiariteitsbeginsel, dat minst zware maatregel moet worden gekozen. Er is een minder zwaar alternatief. Het bewijs kan worden uitgeprint. Het is net zo veilig en effectief. Daarmee bespaar je ook nog eens 10 miljard euro. In deze fase is het papieren alternatief eveneens overbodig.

4) De verlenging van het certificaat is disproportioneel. Dit instrument past niet meer bij de nadagen van de pandemie. Het huidige lage risiconiveau staat geen inperking toe van het recht op vrij reizen.

5) Een certificaathouder kan worden besmet en deze kan de besmetting ook weer doorgeven. Het certificaat beschermt daar niet tegen en voorkomt het niet. Daardoor is het certificaat volkomen overbodig geworden.

6) De uitzonderingen die worden voorgesteld verkleinen de veiligheid en vergroten het gevoel van onveiligheid. Je weet immers nooit of je in de nabijheid bent van een certificaathouder die als uitzonderingsgeval het certificaat heeft verkregen.

7) Dat de Internationale Luchtvaartorganisatie aandringt op dat certificaat is een oneigenlijk argument dat in de discussie rond de verlenging van het certificaat niet thuishoort. De luchtvaartorganisaties hebben en economisch belang. Met het opheffen van beperkend maatregelen in de luchtvaart zal de behoefte aan een certificaat ook verdwijnen.

8) Het voorstel is in strijd met resolutie 2361 die de Raad van Europa op 27-01-2021 heeft aangenomen: covid-19 vaccines ethical legal and paratical considerations. Een resolutie waarin staat dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd. Er mag ook geen drang worden uitgeoefend (zie punt 7.3.1 en 7.3.2).
- Link naar de resolutie: https://pace.coe.int/en/files/29004/html
Link naar de stemuitslag: https://pace.coe.int/en/files/29004#trace-4

9) Het certificaat vertoont kenmerken van een digitale medische enkelband en grijpt daarmee op ontoelaatbare wijze in op de persoonlijke levenssfeer.

Het is belangrijk om een tegengeluid te laten horen. Wil je één of meer punten van deze inbreng gebruiken als feedback op het voorstel, geef daar dan wel je eigen draai aan. Gekopieerde teksten worden verwijderd en tellen dan niet mee.

[Naar inhoudsopgave]


4) Toelichting bij de kritische opmerkingen.

4A) BEDREIGING VOOR DE VOLKSGEZONDHEID - EEN OP DIT MOMENT ACHTERHAALD UITGANGSPUNT

De toelichting begint als volgt.

…”Het recht van vrij verkeer en vrij verblijf binnen de Europese Unie voor burgers van de Unie is vastgelegd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en is een van de belangrijkste verworvenheden van de Unie, alsook een belangrijke motor van haar economie. Tegelijkertijd blijft de coronaviruspandemie (“COVID-19”) overal in de Unie een buitengewone bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Dit heeft de lidstaten ertoe gebracht volksgezondheidsmaatregelen, onder meer in verband met reizen tussen de lidstaten, vast te stellen om de gezondheid van de burgers te beschermen en de capaciteit van de gezondheidszorgstelsels te vrijwaren.”…(P.1)

Er wordt uitgegaan van een buitengewone bedreiging voor de volksgezondheid is. Met de mutatie van het virus naar de omikronvariant is dit een achterhaald uitgangspunt geworden. De positieve PCT-testen leiden niet tot overbelasting van het zorgstelsel. Steeds meer mensen belanden in het ziekenhuis met en niet door Corona. Steeds meer landen schaffen de beperkende maatregelen af. Een verlenging van het digitale EU-COVID-certificaat is daarom niet wenselijk.

4B) DE VERLENGING IS DISPROPORTIONEEL

De toelichting gaat verder met:

…”Om het veilige vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken, hebben het Europees Parlement en de Raad op 14 juni 2021 bij Verordening (EU) 2021/9531 het kader voor het digitaal EU-COVID-certificaat inzake de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten2 vastgesteld.”.. (P.1)

(Interoperabele: uitwisselbare )

Het recht van vrij verkeer, dat een van de belangrijkste verworvenheden voor EU-burgers is, wordt door het digitale certificaat beperkt tot een veilig vrij verkeer. Het is een beperking omdat mensen zonder geldig certificaat worden uitgesloten van dat vrije verkeer. Dat de mensen met een certificaat evengoed besmettelijk kunnen zijn speelt geen rol. Het certificaat leidt op dit moment al tot een schijnveiligheid. Bij een verlenging zal dit alleen maar toenemen. Een verlenging van digitaal EU-COVID-certificaat is niet wenselijk en kan zelfs schadelijk zijn omdat men zich met een certificaat veilig waant en anderen daardoor kan besmetten. Het certificaat beschermt ook niet tegen het oplopen van een besmetting.

4C) IN STRIJD MET HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL (ANDERE ALTERNATIEVEN WORDEN UIGESLOTEN)

Een paar regels verder staat:

…Sinds de vaststelling ervan is het digitaal EU-COVID-certificaat in de hele Unie met succes uitgerold; eind 2021 waren er al ruim 1 miljard certificaten afgegeven. Het digitaal EU-COVID-certificaat is dus een breed beschikbaar en betrouwbaar instrument om het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken.”” …(P.1)

Aan wie die 1 miljard certificaten zijn verstrekt wordt verder niet toegelicht. Het aantal inwoners in de EU is 450mln (exclusief de 67 mln van het Verenigd Koningrijk). Niet duidelijk is waarop de stelling is gebaseerd dat het om een betrouwbaar instrument gaat. Ook wordt niet aangegeven hoe de betrouwbaarheid is gedefinieerd en hoe die betrouwbaarheid is gemeten. Hoe zit het met de veiligheid van de privacy gevoelige gegevens? Een vergelijking met andere opties wordt niet gemaakt. Een uitgeprint bewijs is waarschijnlijk veiliger, eenvoudiger en flexibeler De noodzaak tot verlenging is hiermee niet aangetoond. Een verlenging van het digitale EU-COVID-certificaat is daarom niet wenselijk.

4D) ONEIGENLIJKE EN ONEVENWICHTIGE BELANGENAFWEGING

Verderop wijst de commissie op het internationale belang van het certificaat:

…”Het systeem van het digitaal EU-COVID-certificaat wordt beschouwd als een van de belangrijkste digitale oplossingen om de internationale mobiliteit te herstellen[9]. De Internationale Luchtvaartorganisatie dringt erop aan dat certificaat als mondiale norm te gebruiken[10]”… (P.2)
[9] https://wttc.org/News-Article/WTTC-identifies-digital-solutions-for-governments-worldwide-to-significantly-restore-international-mobility
[10] https://www.iata.org/en/pressroom/2021-releases/2021-08-26-01/

Er is hier sprake is van een (tijdelijke) digitale oplossing. Zeker als het gaat om een tijdelijke oplossing is een uitgeprint document net zo effectief en veilig. Bovendien bespaar je dan ook nog eens 10 miljard euro.
Overigens zou het beperken van het vliegverkeer een bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen.

4E) OPWEG NAAR DE ELECTRONISCHE ENKELBAND

De verlenging van het digitale EU-COVID-certificaat is een opmaat naar een permanente invoering daarvan.

…”Om ervoor te zorgen dat het kader voor het digitaal EU-COVID-certificaat optimaal wordt gebruikt, heeft de Raad een aantal aanbevelingen aangenomen inzake een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Volgens de meest recente actualisering, Aanbeveling (EU) 2022/107 van de Raad[12] van 25 januari 2022, mogen houders van een digitaal EU-COVID-certificaat die aan bepaalde vereisten voldoen, doorgaans niet aan aanvullende vereisten worden onderworpen wanneer zij hun recht van vrij verkeer uitoefenen. Deze “persoonsgerichte aanpak” is dus alleen mogelijk als het digitaal EU-COVID-certificaat continu beschikbaar is.”… (P.2)

[12] Aanbeveling (EU) 2022/107 van de Raad van 25 januari 2022 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken en ter vervanging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 (PB L 18 van 27.1.2022, blz. 110).

Houders van een pas mogen dus niet aan aanvullende maatregelen worden onderworpen. Dit betekent dat maatwerk per land wordt uitgesloten Het beperken van de zo broodnodige flexibiliteit in een pandemisch omgeving wordt hiermee afgesloten. De pas wordt daarmee een gevaar en een belemmering om snel en adequaat te kunnen optreden.
Maar daar is het de commissie niet om te doen. Ze willen naar een “persoonsgerichte aanpak” die alleen mogelijk is als het digitaal EU-COVID-certificaat continu beschikbaar is. Het certificaat legt daarmee de basis voor de elektronische enkelband. Dat staat in geen enkele relatie meer met het beschermen van de gezondheid van de burgers en het voorkomen van overbelasting van het gezondheidszorgstelsels.

4F) RAAD VAN EUROPA RESOLUTIE 2361: VACCINATIE DISCRIMINATIE EN DRANG MAG NIET

De Raad van Europa heeft op 27-01-2021 resolutie 2361 (2021) aangenomen. : covid-19 vaccines ethical legal and paratical considerations. https://pace.coe.int/en/files/29004/html

In punt 7.3 staat dat de lidstaten en de EU dringend worden opgeroepen om:

7.3.1. te verzekeren dat burgers zijn geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is, en dat niemand op politieke, sociale of andere wijze onder druk wordt gezet om zichzelf te laten vaccineren, als zij dat zelf niet willen;

7.3.2. te verzekeren dat niemand wordt gediscrimineerd wegens het niet gevaccineerd zijn vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of niet gevaccineerd willen worden.

Niet-gevaccineerden komen niet (direct) in aanmerking voor het digitaal EU-COVID-certificaat. Daarmee wordt onderscheidt gemaakt (gediscrimineerd) tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dat mag ook niet volgens punt 7.3.2.
De niet gevaccineerden worden niet uitgesloten want ze kunnen zich laten testen. De gedachte daarachter is dat veel mensen het te veel gedoe gaan vinden om zich steeds te laten testen en zich alsnog gaan laten vaccineren. Daarmee wordt dus ook drang uitgeoefend om je te laten vaccineren. Dat mag ook niet volgens punt 7.3.1.

Dat drang op het vaccineren een rol speelt bij het digitale EU-COVID-certificaat staat op pagina 2 van de toelichting:

…”Het verhogen van de vaccinatiegraad blijft dan ook een cruciale doelstelling in de strijd tegen de pandemie en speelt een belangrijke rol als het erop aankomt de beperkingen van het vrije verkeer van personen op te heffen.”…

[Naar inhoudsopgave]


5) Tot slot.

De veiligheid is de worst die wordt voorgehouden om (volledige) controle te verkrijgen over de burgers. Alleen daarom al is deze verlenging van het digitale EU-COVID-certificaat is absoluut niet wenselijk.

Dit zijn zeker niet alle punten die uit het voorstel gehaald kunnen worden. Ik hoop dat het helpt om het voorstel kritisch te lezen en feedback te geven.

Het is belangrijk om een tegengeluid te laten horen.

[Naar inhoudsopgave]

* * * * *

Naar: Homepage

Naar: Facebook Onderzoekvaccins

Naar: Telegramkanaal Onderzoekvaccins

Like of volg de Facebookpagina en/of abonneer u (bij voorkeur i.v.m. censuur op Facebook) op het Telegramkanaal en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.