Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer

Webpagina gepubliceerd op 12 maart 2020
Laatste aanpassing op 8 april 2020

18-02-2020 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel 35049

Op 18 februari 2020 is het wetsvoorstel 35049 door de Tweede kamer aangenomen.
Tegen het wetsvoorstel hebben gestemd: SP, SGP, CDA en CU.

Tekst gewijzigd voorstel van wet

Het wetsvoorstel zoals het voor behandeling naar de Eerste Kamer is gegaan luidt:
Artikel 1.49a
1. De houder van een kindercentrum kan bepalen dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend personeel in enigerlei vorm in dienst wordt genomen en kinderen worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het vaccinatieprogramma, genoemd in artikel 6b, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, voor zover medische redenen daaraan niet aantoonbaar in de weg staan.

2. Indien de houder van een kindercentrum het eerste lid toepast, doet hij daarvan, onder vermelding van de ingangsdatum, schriftelijk mededeling aan het college. Het college draagt zorg voor de verwerking van de mededeling in het landelijk register kinderopvang.

3. Voor zover handelen overeenkomstig het eerste lid het maken van indirect onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging met zich meebrengt is dat gerechtvaardigd in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Algemene wet gelijke behandeling.

03-03-2020 Commissie vergadering SZW Twijfel over rechtmatigheid

Met de nota van wijziging 35049 nr 8 is artikel 1.49a van het wetsvoorstel aangevuld met het derde lid. Bij de commissie van SZW zijn twijfels gerezen of die aanvulling niet in strijd is met de grondwet en met de Awgb (Algemene wet gelijke behandeling).

In de procedure vergadering van 3 maart 2020 heeft commissie van SZW besloten om een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State te bespreken met de commissie van VWS.

10-03-2020 vergadering commissies VWS en SZW

De concept voorlichtingsaanvraag aan de Raad van state is op 10 maart 2020 met de commissies van SZW en VWS besproken. Daar is besloten om de concept-brief (35049-B) als hamerstuk aan te bieden voor de plenaire vergadering van 17 maart in de Eerste Kamer. Door de corona-crisis is de behandeling van de brief verschoven naar 7 april. 

Verzoek van Eerste Kamer aan de Raad van State

Aan de Raad van State wordt gevraagd hoe deze toevoeging (zie lid 3) zich verhoudt tot artikel 6 van de Grondwet en tot de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Het gaat dan met name om de passendheid en noodzakelijkheid van het gekozen middel voor het bereiken van het voorgestane doel in de zin van artikel 7, derde lid, onderdeel c, van de Awgb.

Uitgebreidere informatie genoemde wetsartikelen

Grondwet Art.6 gaat over de ‘Vrijheid van godsdienst of levensovertuiging’.
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbhimm5zv/artikel_6_vrijheid_van_godsdienst_en

De Algemene wet gelijke behandeling art.7c zegt dat onderscheid niet verboden is als het verschil in behandeling door een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/2015-07-01

Relatie met mijn verzoek aan de Raad van State

Het verzoek van de Eerste Kamer omvat weliswaar ook mijn verzoek, maar is wetstechnisch principiëler ingestoken. Mijn verzoek wijst ook op de uitvoeringsproblemen.  (naar mijn verzoek)

07-04-2020 EK akkoord met informatieverzoek aan RvS

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 april 2020 ingestemd met de brief (35049-C) aan de Raad van State. Hierin wordt gevraagd of de wijziging op het wetsvoorstel 35049 niet in strijd is met de grondwet en de Awgb (Algemene wet gelijke behandeling).

Opmerking Onderzoeksvaccins

Het is een goed teken dat de EK niet slaafs de TK volgt. Toch blijft het verdere verloop van het wetsvoorstel ongewis. Het advies van de Raad van State is belangrijk. Ik heb er goede hoop op dat de RvS de aanvullingen in strijd acht met de Grondwet en de Awgb. De vraag is of de EK dan gaat vragen om een reparatie of zal het wetsvoorstel dan worden weggestemd. Eerst maar het advies afwachten en de reactie daarop van de leden van de EK.

De partijen die tegenstemde in de Tweede Kamer hebben in de EK maar 19 zetels. Om het wetsvoorstel tegen te houden heb je er minimaal 38 nodig. Als de VVD om gaat dan stijgt het aantal met 12 naar 31. Dat zijn er nog steeds 3 te weinig.

* * * * *

Download:  35049-B: voorstel aan EK met brief aan RvS
Download:  35049-C: brief EK met  informatieverzoek aan Rvs

Naar: mijn verzoek aan Raad van State
Naar: Procesgang activiteiten: zie wetsvoorstel in EK
Naar: Homepage 
Naar: Facebook onderzoeksvaccins 

Like of volg deze Facebookpagina en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.