Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer

Webpagina gepubliceerd op 12 maart 2020
Laatste aanpassing op 29 september 2020 ( tekst toegevoegd  vanaf 17-06-2020)

18-02-2020 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel 35049

Op 18 februari 2020 is het wetsvoorstel 35049 door de Tweede kamer aangenomen.
Tegen het wetsvoorstel hebben gestemd: SP, SGP, CDA en CU.

Tekst gewijzigd voorstel van wet

Het wetsvoorstel zoals het voor behandeling naar de Eerste Kamer is gegaan luidt:
Artikel 1.49a
1. De houder van een kindercentrum kan bepalen dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend personeel in enigerlei vorm in dienst wordt genomen en kinderen worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het vaccinatieprogramma, genoemd in artikel 6b, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid, voor zover medische redenen daaraan niet aantoonbaar in de weg staan.

2. Indien de houder van een kindercentrum het eerste lid toepast, doet hij daarvan, onder vermelding van de ingangsdatum, schriftelijk mededeling aan het college. Het college draagt zorg voor de verwerking van de mededeling in het landelijk register kinderopvang.

3. Voor zover handelen overeenkomstig het eerste lid het maken van indirect onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging met zich meebrengt is dat gerechtvaardigd in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Algemene wet gelijke behandeling.

03-03-2020 Commissie vergadering SZW Twijfel over rechtmatigheid

Met de nota van wijziging 35049 nr 8 is artikel 1.49a van het wetsvoorstel aangevuld met het derde lid. Bij de commissie van SZW zijn twijfels gerezen of die aanvulling niet in strijd is met de grondwet en met de Awgb (Algemene wet gelijke behandeling).

In de procedure vergadering van 3 maart 2020 heeft commissie van SZW besloten om een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State te bespreken met de commissie van VWS.

10-03-2020 vergadering commissies VWS en SZW

De concept voorlichtingsaanvraag aan de Raad van state is op 10 maart 2020 met de commissies van SZW en VWS besproken. Daar is besloten om de concept-brief (35049-B) als hamerstuk aan te bieden voor de plenaire vergadering van 17 maart in de Eerste Kamer. Door de corona-crisis is de behandeling van de brief verschoven naar 7 april. 

Verzoek van Eerste Kamer aan de Raad van State

Aan de Raad van State wordt gevraagd hoe deze toevoeging (zie lid 3) zich verhoudt tot artikel 6 van de Grondwet en tot de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Het gaat dan met name om de passendheid en noodzakelijkheid van het gekozen middel voor het bereiken van het voorgestane doel in de zin van artikel 7, derde lid, onderdeel c, van de Awgb.

Uitgebreidere informatie genoemde wetsartikelen

Grondwet Art.6 gaat over de ‘Vrijheid van godsdienst of levensovertuiging’.
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbhimm5zv/artikel_6_vrijheid_van_godsdienst_en

De Algemene wet gelijke behandeling art.7c zegt dat onderscheid niet verboden is als het verschil in behandeling door een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/2015-07-01

Relatie met mijn verzoek aan de Raad van State

Het verzoek van de Eerste Kamer omvat weliswaar ook mijn verzoek, maar is wetstechnisch principiëler ingestoken. Mijn verzoek wijst ook op de uitvoeringsproblemen.  (naar mijn verzoek)

07-04-2020 EK akkoord met informatieverzoek aan RvS

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 7 april 2020 ingestemd met de brief (35049-C) aan de Raad van State. Hierin wordt gevraagd of de wijziging op het wetsvoorstel 35049 niet in strijd is met de grondwet en de Awgb (Algemene wet gelijke behandeling).

Opmerking Onderzoekvaccins

Het is een goed teken dat de EK niet slaafs de TK volgt. Toch blijft het verdere verloop van het wetsvoorstel ongewis. Het advies van de Raad van State is belangrijk. Ik heb er goede hoop op dat de RvS de aanvullingen in strijd acht met de Grondwet en de Awgb. De vraag is of de EK dan gaat vragen om een reparatie of zal het wetsvoorstel dan worden weggestemd. 

17-06-2020 Brief Raad  van State met gevraagde voorlichting over de nota van wijziging (35049 E)

De Raad van State heeft de Eerste Kamer laten weten dat de huidige doelstelling (het bieden van transparantie) moet worden verbreed naar de bevordering van de volksgezondheid en de beperking van het besmettingsrisico binnen een kinderopvangcentrum. 

De Raad van State schrijft dat ..

“de wetgever bij het maken van deze belangenafweging, waarin gezondheid als doeleinde een belangrijke rol speelt, een beoordelingsruimte heeft. Deze belangenafweging moet echter wel inzichtelijk worden gemaakt om de voorgesteld wijziging objectief te kunnen rechtvaardigen. Het maken van indirect onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging zal anders nog steeds problematisch zijn, mede in het licht van Europeesrechtelijke normen van gelijke behandeling, waaraan nationale en Europese rechters zullen toetsen in gevallen waarin een kinderopvangcentrum het betreffende indirecte onderscheid maakt.”…

03-07-2020 De reactie (appreciatie) van de initiatiefnemers op de brief van de Raad van State (35049 G) 

Ze schrijven dat gezondheidsoverwegingen altijd al een belangrijke rol hebben gespeeld in het wetsvoorstel. Verder verwijzen ze naar passages uit de stukken waaruit dat zij de verschillende belangen wel degelijk hebben afgewogen. Ze vinden dat de belangen van ouders die hun kinderen aan het Rijksvaccinatieprogramma laten deelnemen zwaarder zouden moeten meewegen.   

Opmerking Onderzoekvaccins

De verbreding van de doelstelling van het wetsvoorstel wijzigt het karakter van het wetsvoorstel. Het zou dan terug moeten naar de Tweede Kamer.  Om dat te voorkomen proberen de initiatiefnemers aan te tonen dat gezondheidsoverwegingen altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in het wetsvoorstel.  Daarmee zou de voorgestelde verbreding van de doelstelling  zelfs aansluiten op het doel van het wetsvoorstel. Hiermee wordt voorbijgegaan dat keer op keer in het wetsvoorstel is gezegd dat het uitsluitend gaat om een keuzemogelijkheid voor ouders te creëren en het bereiken van transparantie. 

Op 28-09-2020 heb ik 5 punten van kritiek naar de fracties van VVD, Form van Democratie en de PVV gestuurd. Lees de mail. 

De partijen die tegenstemde in de Tweede Kamer hebben in de EK maar 19 zetels. Om het wetsvoorstel tegen te houden heb je er minimaal 38 nodig. De VVD (12), Fvd (10) en de PVV (5) kunnen het verschil maken.

* * * * *

Download:  35049-B: voorstel aan EK met brief aan RvS
Download:  35049-C: brief EK met  informatieverzoek aan Rvs
Download: 35049-E: brief van de Raad van State met gevraagde voorlichting
Download: 35049-G: appreciatie op de brief van de Raad van State 

Naar: mijn email van 28-09-2020 aan de EK-fractie van de VVD, FvD en PVV
Naar: mijn verzoek aan Raad van State
Naar: Procesgang activiteiten: zie wetsvoorstel in EK
Naar: Homepage 
Naar: Facebook onderzoekvaccins 

Abonneer je op het Telegram kanaal en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties op deze website.