Symbolisch protest tegen informatiemonopolie RIVM bij vaccinatie

Met het RIVM verschil ik van mening of zij de conclusie uit het onderzoek van Maarten van Wijhe op de juiste wijze presenteren. De discussie met het RIVM en mijn klacht bij de Nationale ombudsman is hier te lezen.

Toelichting:
Staatssecretaris Blokhuis schrijft in zijn brief van 19 november 2018 aan de Tweede Kamer dat hij het verspreiden van misvattingen over vaccinaties tegen wil gaan.

Sinds 2016 wordt door het RIVM en de media het bericht verspreid dat uit onderzoek blijkt dat tussen de 6.000 tot 12.000 sterfgevallen zijn voorkomen door vaccinaties. Hiermee suggereert het RIVM dat alle vaccinatieprogramma’s in min of meer gelijke mate hebben bijgedragen aan het voorkomen van heel veel sterfgevallen. Hiermee stijgt het aanzien van het Rijksvaccinatieprogramma en wordt het belang van de preventie door het vaccineren gepromoot. In het kielzog hiervan wordt dus ook de preventieve werking van het BMR-gesuggereerd. Maar het waren alleen de vaccinaties tegen difterie en kinkhoest die voor het overgrote deel voor dat effect hebben gezorgd. Hiermee is de Nederlandse bevolking op het verkeerde been gezet. De BMR-vaccinatie speelt geen rol van betekenissen en het Rijksvaccinatieprogramma is veel minder effectief dan het RIVM wil doen geloven. Dit vertekende beeld wordt ook door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer doorgegeven. Het RIVM publiceert deze tekst nog steeds op hun website. Als publieksvoorlichter van de overheid houdt het RIVM daarmee het suggestieve beeld in stand.

Deze principiële kwestie van mogelijk doelbewuste manipulatie van de beeldvorming door het RIVM zit achter deze casus die aan de Nationale Ombudsman is voorgelegd.

De discussie met het RIVM en de escalatie naar de Ombudsman  hier te lezen.

Complicaties bmr-vaccinatie en zwangerschap

In de product-informatie van het bmr-vaccin ontbreekt een toelichting bij de waarschuwing dat het bmr-vaccin niet aan zwangere vrouwen mag worden gegeven.  
Met een succesvol beroep op de WOB heeft het CBG-MEB vertrouwelijke informatie verstrekt die afkomstig is van Merck (fabrikant van he bmr -vaccin). Uit die vertrouwelijke documentatie blijkt dat daar door het CDC onderzoek naar is gedaan in 1987. Daaruit blijkt dat 11% van de vrouwen, die 3 maanden voor de zwangerschap of in de eerste drie maanden van de zwangerschap een bmr-vaccinatie hebben ontvangen,  te maken kreeg met een abortus, miskraam of aangeboren afwijking. Ook in de periode tussen 1996 en 2005 zijn daar nog tientallen meldingen van binnengekomen bij Merck.
Achter de waarschuwing gaat dus veel leed schuil. De waarschuwing is nuttig en noodzakelijk maar het bmr-vaccin wordt daarmee niet veiliger.  Lees meer

Brief TK Cie VWS overlijdensratio bmr-vaccinatie

In 1993 laat Merck& Co de fabrikant van het bmr-vaccin aan het CBG-MEB weten dat de verhouding van het aantal gerapporteerde overlijdensgevallen na bmr-vaccinatie 0,3 per miljoen toegediende vaccins is.  Door een WOB-verzoek bij het Centraal Bureau Geneesmiddelen registratie (CBG-MEB) is deze vertrouwelijke informatie boven water gekomen.

Deze informatie toont opnieuw aan dat er een onvolledig beeld is over de risico’s die met de bmr-vaccinatie samenhangen. Het betekent ook dat in Nederland bij iedere bmr-vaccinatie die wordt toegediend er in principe een risico op overlijden bestaat.

Deze bevinding geeft geen antwoord op de vraag of de bmr-vaccinatie wel of niet veilig genoeg is. Het is wel lastiger geworden om vol te blijven houden dat er onweerlegbaar bewijs is dat de BMR-vaccinatie veilig is

Lees meer hierover in mijn brief die aangetekend is verzonden op 17 juni naar de Vaste Kamercommissie van VWS. 

 

RIVM: geen onderzoek naar veiligheid BMR-vaccin

Er wordt nu vooral uitbundig gewezen op de gevaren van het niet vaccineren.  De voordelen worden sporadisch en uiterst sober behandeld.  Ook worden de voordelen van het vaccineren uitbundig geprezen terwijl de nadelen uiterst sober worden behandeld. Dit mechanisme kweekt angst bij de burger en wantrouwen naar de overheid toe. Heiligt het doel de middelen? In dit geval is het risicovol omdat onderzoek naar de veiligheid bij vaccins ontbreekt.   Het RIVM en het CBG geven per email toe dat de veiligheid van het BMR-vaccin niet met wetenschappelijk onderzoek kan worden onderbouwd. 

Deze bevindingen zijn vastgelegd in een document dat op 8 maart 2019 is  aangeboden aan de Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en aan de Vaste Kamercommissie van VWS.  In dat document wordt ook opgeroepen  tot meer onderzoek naar de veiligheid bij vaccins. Lees meer

De aftrap van deze website

Onderzoek naar de veiligheid van vaccins en met name het bof-mazelen-rode hond (bmr)-vaccin zal hier een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van officiële documenten van Nationale, Europese en internationale organisaties zoals RIVM, CBG-MEB, Gezondheidsraad, EMA, CMHP, WHO, CDC etc. etc.).
Het uitgangspunt is dat veiligheid bij vaccineren goed is voor de volksgezondheid.