KNMP halve waarheid veiligheid bmr-vaccin?

Op de website www.apotheek.nl staat dat uit het onderzoek van de fabrikant (Merck, Sharp & Dohme) blijkt dat het bmr-vaccin bij kinderen veilig is. In de discussie met de KNMP(1) over de onderbouwing van deze bewering wijst de KNMP op een post-marketing review uit 2012. Daarin staat dat er op de 575 mln bmr-vaccinatie iets meer dan 17500 bijwerkingen zijn gemeld. Het post-marketing systeem van Merck, Sharp & Dohme heeft volgens de onderzoekers beperkingen. Zo is er geen zicht is op het werkelijk aantal bijwerkingen. De onderzoekers trekken op basis van dit onderzoek de conclusie dat het bmr-vaccin veilig is. Het is geen representatieve dataset. De conclusie mag daarom niet worden gegeneraliseerd. Het KNMP doet dat wel. Daarmee is hun bewering misleidend geworden. Lees het uitgebreide verslag [hier].

De vaccinatiealliantie heeft het verspreiden van onjuiste informatie als speerpunt omarmt. De vraag is dus of staatssecretaris Blokhuis of de Vaccinatiealliantie de KNMP daarop gaat aanspreken. Lees de vraag [hier]

Noot (1): KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers)

Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer

De commissies van SZW en VWS willen advies van de Raad van State of het wetsvoorstel kindercentra en vaccinatiebeleid  (35049) zoals het nu in de Eerste Kamer ligt niet in strijd is met de grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling. Zij hebben de brief aan de Raad van State als hamerstuk ingediend voor de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 17 maart. Lees meer .

Nader advies Raad van State

Op 28-02-2020 is door mij aan de Raad van State gevraagd of ze advies willen uitbrengen over de aanpassing van het wetsvoorstel. Voor kindercentra die een weigerbeleid willen gaan voeren gaat het volgende gelden. Zij mogen kinderen, die om medische redenen niet aan het Rijks vaccinatieprogramma mogen meedoen, niet weigeren. De vraag is of dit een discriminerende bepaling is omdat kinderen die om reden van godsdienst of levensovertuiging niet zijn gevaccineerde wel geweigerd worden. Lees het verzoek.

15-10-2019 wetsvoorstel vaccinatie en kinderdagverblijf (35049) behandeld in Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van de heer Raemakers om niet-gevaccineerde kinderen toegang tot een kinderdagverblijf te kunnen weigeren is op 15 oktober 2019 aan de orde geweest in de Tweede Kamer. Er zijn toen hoofdzakelijk vragen gesteld aan de heer Raemakers over het wetsvoorstel. Aan de personen die toen aanwezig waren heb ik een email gestuurd.

Hierin inventariseer ik eerst de bezwaren en vragen rond het wetsvoorstel. Zo vindt de Raad van State het wetsvoorstel overbodig en heeft het RIVM aan de Tweede Kamer laten weten dat het concept van groepsimmuniteit niet van toepassing is op kinderdagverblijven.
Daarna ga ik in op het ontbreken van het bewijs voor de stelling dat “… er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn”.
Vervolgens prijs ik de heer Van der Staaij (SGP) voor de politieke moed die hij heeft om op te roepen om de dialoog met critici aan te gaan, terwijl de meerderheid voor het doodzwijgen is.
En ik sluit af met een voorstel om het aantal bmr-vaccinaties voor de overgrote meerderheid van de kinderen van 2 naar 1 terug te brengen.

Lees meer

RIVM: Ondergrens vaccinatiegraad niet te bepalen

Het RIVM meldt in hun notitie ‘Een ondergrens voor de vaccinatiegraad in Nederland’ dat het concept van de groepsbescherming niet opgaat voor kinderdagverblijven omdat het concept alleen op grote groepen van toepassing is.
Het RIVM noemt de 95% vaccinatiegraad een streefwaarde. Ook worden onzekerheden aangedragen waardoor het voor de RIVM niet mogelijk is om een harde kritische ondergrens te bepalen voor de vaccinatiegraad.
Lees meer

Obstructie bij afhandeling WOB-verzoeken?

Volgens Roger Vleugels (de WOB-specialist van Nederland) is het bij de afhandeling van WOB-verzoeken bewust beleid geworden om te vertragen en weigeren om alle informatie te geven. Dat tast het vertrouwen aan van de burger in de overheid en rechtstaat. Roger Vleugels zegt dit in een interview (49 min) dat op 3 oktober door Café Weltschmerz op YouTube is gezet. Het is schokkend om te horen hoe de overheid met onze rechten om gaat. Het is afwachten of hij voor de zware beschuldigingen die hij uit ter verantwoording zal worden geroepen. Lees de samenvatting van het interview. Daar staat ook de link naar het interview. Lees meer.

Open brief vragen verplichte vaccinatie Columbus Junior

Op 26 september stond in het dagblad Tubantia dat medewerkers van bij Columbus Junior zich verplicht hebben moeten vaccineren tegen BMR (bof – mazelen – rode hond).
Lees mijn open brief aan de medewerkers van de kindercentra en de bestuurders waarin ik allerlei vragen stel. Die vragen kunnen een rol spelen bij de discussie over verplicht vaccineren. Een verplichting zonder dat de veiligheid goed is beeld gebracht zou uitgesloten moeten zijn. En door het overlijdensrisico bij de BMR-vaccinatie is met de vaccinatieplicht bij Columbus Junior volgens mij een ethische grens overschreden.  Lees meer

Het onweerlegbare bewijs van R.Raemakers dat vaccinaties veilig zijn

Eindelijk na 4 maanden heb ik op 16 september een reactie gekregen van Rens Raemakers (d66). Hij heeft het wetsvoorstel (nr 35049) ingediend om kindercentra de mogelijkheid te bieden om niet gevaccineerde kinderen te mogen weigeren. Hij zegt in de Memorie van Toelichting dat “er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn”. In mijn brief zeg ik wel benieuwd te zijn naar de onderbouwing daarvan. Ik heb hem ook op mijn bevindingen gewezen en hem gevraagd daarom die passage aan te passen of te verwijderen.
In zijn antwoord geeft hij aan dat hij af gaat op de informatie van onafhankelijke, deskundige en erkende instanties op dit terrein zoals: het RIVM, de Gezondheidsraad en de WHO. Hij gaat verder niet in op mijn verzoek om de betreffende passage aan te passen. Daarom heb ik op 17 september de vraag opnieuw aan hem voorgelegd en mijn bevindingen nog eens voor hem op een rijtje gezet. Tot slot wijs ik hem er op dat mijn bevindingen weliswaar door gezaghebbende instellingen niet openbaar worden gemaakt maar dat hij zijn ogen daarvoor niet mag sluiten bij zijn wetsvoorstel.
Ga naar mailwisseling 

Symbolisch protest tegen informatiemonopolie RIVM bij vaccinatie

Met het RIVM verschil ik van mening of zij de conclusie uit het onderzoek van Maarten van Wijhe op de juiste wijze presenteren. De discussie met het RIVM en mijn klacht bij de Nationale ombudsman is hier te lezen.

Toelichting:
Staatssecretaris Blokhuis schrijft in zijn brief van 19 november 2018 aan de Tweede Kamer dat hij het verspreiden van misvattingen over vaccinaties tegen wil gaan.

Sinds 2016 wordt door het RIVM en de media het bericht verspreid dat uit onderzoek blijkt dat tussen de 6.000 tot 12.000 sterfgevallen zijn voorkomen door vaccinaties. Hiermee suggereert het RIVM dat alle vaccinatieprogramma’s in min of meer gelijke mate hebben bijgedragen aan het voorkomen van heel veel sterfgevallen. Hiermee stijgt het aanzien van het Rijksvaccinatieprogramma en wordt het belang van de preventie door het vaccineren gepromoot. In het kielzog hiervan wordt dus ook de preventieve werking van het BMR-gesuggereerd. Maar het waren alleen de vaccinaties tegen difterie en kinkhoest die voor het overgrote deel voor dat effect hebben gezorgd. Hiermee is de Nederlandse bevolking op het verkeerde been gezet. De BMR-vaccinatie speelt geen rol van betekenissen en het Rijksvaccinatieprogramma is veel minder effectief dan het RIVM wil doen geloven. Dit vertekende beeld wordt ook door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer doorgegeven. Het RIVM publiceert deze tekst nog steeds op hun website. Als publieksvoorlichter van de overheid houdt het RIVM daarmee het suggestieve beeld in stand.

Deze principiële kwestie van mogelijk doelbewuste manipulatie van de beeldvorming door het RIVM zit achter deze casus die aan de Nationale Ombudsman is voorgelegd.

De discussie met het RIVM en de escalatie naar de Ombudsman  hier te lezen.