Wetsvoorstel 35049 (toelatingsbeleid kindercentra) in Eerste Kamer – Raad van State stelt verbreding van de doelstelling voor.

Het wetsvoorstel 35049 (toelatingsbeleid kindercentra) is op 18-02-2020 door de TK aangenomen. Daarna is het naar de Eerste Kamer gestuurd. Ze hebben aan de Raad van State gevraagd of de aanvullingen niet in strijd waren met de Awgb. De Raad van State heeft de Eerste Kamer laten weten dat de huidige doelstelling (het bieden van transparantie) moet worden verbreed naar de bevordering van de volksgezondheid en de beperking van het besmettingsrisico binnen een kinderopvangcentrum. De kritische opmerkingen over het wetsvoorstel die zijn verstuurd naar de fracties van VVD-, FvD- en de PVV in de Eerste Kamer zijn  hier te lezen.

Mondkapjes en hypercapnie

Op deze website staat de bmr-vaccinatie centraal. Het onderwerp ‘Corona’ wijkt daarvan af.  Maar net als bij de berichtgeving over de risico’s van de BMR-vaccinatie wordt ook bij een onderwerp als het dragen van mondkapjes gezwegen over de gezondheidsrisico’s. Reden om daar ook aandacht aan te besteden

Zo blijkt uit een dissertatie uit 2005 dat door het dragen van mondkapjes de CO2 in het bloed toeneemt. Dat kan hypercapnie veroorzaken. Milde klachten zijn sufheid, duizeligheid en hoofdpijn. Bij extreme hypercapnie kan iemand in coma raken en zelfs overlijden.  [Lees]

Effect Rijksvaccinatieprogramma in het voorkomen van slachtoffers overschat. Conclusie publicatie Epidemiology (mei 2020):

Het huidige beeld is dat duizenden sterfgevallen met name door vaccinatie tegen difterie en kinkhoest zijn voorkomen. Uit de publicatie in Epidemiology (mei 2020) komt naar voren dat het effect van de massavaccinatie op het voorkomen van slachtoffers veel beperkter is dan tot nog toe werd aangenomen. Dit betekent ook dat het effect van het Rijksvaccinatieprogramma tot nu toe is overschat. 
(Lees meer: https://onderzoekvaccins.nl/lineaire-daling-kindersterfte-1900-1950/)

KNMP halve waarheid veiligheid bmr-vaccin?

Op de website www.apotheek.nl staat dat uit het onderzoek van de fabrikant (Merck, Sharp & Dohme) blijkt dat het bmr-vaccin bij kinderen veilig is. In de discussie met de KNMP(1) over de onderbouwing van deze bewering wijst de KNMP op een post-marketing review uit 2012. Daarin staat dat er op de 575 mln bmr-vaccinatie iets meer dan 17500 bijwerkingen zijn gemeld. Het post-marketing systeem van Merck, Sharp & Dohme heeft volgens de onderzoekers beperkingen. Zo is er geen zicht is op het werkelijk aantal bijwerkingen. De onderzoekers trekken op basis van dit onderzoek de conclusie dat het bmr-vaccin veilig is. Het is geen representatieve dataset. De conclusie mag daarom niet worden gegeneraliseerd. Het KNMP doet dat wel. Daarmee is hun bewering misleidend geworden. Lees het uitgebreide verslag [hier].

De vaccinatiealliantie heeft het verspreiden van onjuiste informatie als speerpunt omarmt. De vraag is dus of staatssecretaris Blokhuis of de Vaccinatiealliantie de KNMP daarop gaat aanspreken. Lees de vraag [hier]

Noot (1): KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers)

Wetsvoorstel 35049 Behandeling in Eerste Kamer

De commissies van SZW en VWS willen advies van de Raad van State of het wetsvoorstel kindercentra en vaccinatiebeleid  (35049) zoals het nu in de Eerste Kamer ligt niet in strijd is met de grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling. Zij hebben de brief aan de Raad van State als hamerstuk ingediend voor de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 17 maart. Lees meer .

Nader advies Raad van State

Op 28-02-2020 is door mij aan de Raad van State gevraagd of ze advies willen uitbrengen over de aanpassing van het wetsvoorstel. Voor kindercentra die een weigerbeleid willen gaan voeren gaat het volgende gelden. Zij mogen kinderen, die om medische redenen niet aan het Rijks vaccinatieprogramma mogen meedoen, niet weigeren. De vraag is of dit een discriminerende bepaling is omdat kinderen die om reden van godsdienst of levensovertuiging niet zijn gevaccineerde wel geweigerd worden. Lees het verzoek.